Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Με δέκα τρία (13) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα (Τρίτη 11 Αυγούστου 2015 και ώρα 18.30΄), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 11 μηνός Αυγούστου 201 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο  Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της   ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραχώρηση του αύλειου χώρου έμπροσθεν του Δημοτικού Καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

2ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης του Κέντρου Προσφυγικής Μνήμης που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου για εκπαιδευτική εκδήλωση την 26/08/2015. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 112,50 στον Τσαμπάζη Απόστολο του Τρύφωνος ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος(Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Επισκευές σε τοιχίο αντιστήριξης και λοιπές εργασίες Δ.Κ. Πηγαδίων» (Εισηγητής: Τ.Υ.)

5ο Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) φωτιστικού σώματος, στην Τ.Κ. Αγοράς και αποδοχή ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων. (Εισηγητής: Τ.Υ.)

6ο Θέμα: Έγκριση επισκευής φωτιστικών σωμάτων & αντικατάσταση  λαμπτήρων στην Τ.Κ.  Βαθύσπηλου Κυργίων  και  αποδοχή ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων. (Εισηγητής: Τ.Υ.)

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης επί γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) .
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α τριμήνου οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)
9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ή μη της εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Καλαμπακίου, έπειτα από άγονο διαγωνισμό. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 28.600,00 για δράσεις πυροπροστασίας 2015 και κατανομή του .(Εισηγητής: Δήμαρχος)
12ο Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 100/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Σύσταση επιτροπών διαχείρισης κληροδοτημάτων Δήμου Δοξάτου» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη τροποποιημένου συμπληρωματικού γεωτεχνικού προγράμματος κατά μήκος της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
   

Κοινοποίηση:

Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

Τοπικό Τύπο


Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού ΣυμβουλίουΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: