Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το Επισιτιστικό Πρόγραμμα έως τις 26 Αυγούστου 2015.


∆ΗΜΟΣ ΟΞΑΤΟΥ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής(ΕΠΙ) για      το Ταµείο

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων για ένταξη των δυνητικά ωφελουµένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής ΠΙ) για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD),παρατείνεται έως 26 Αυγούστου 2015.

αίτηση είναι προσβάσιµη στην ιστοσελίδα http://www.idika.org.gr/teba/ και υποβάλλεται µ έναν από τους παρακάτω τρόπους:

-είτε ιδιωτικά, µε χρήση των κωδικών της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (TAXIS).

-είτε µέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύµπραξης.

∆ικαιολογητικά:

ΑΦΜ

ΑΜΚΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ε1 (Φορολογικού έτους 2014)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το έτος 2015, δεν µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
Δεν υπάρχουν σχόλια: