Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Απαγόρευση ψαρέματος στον Νέστο ποταμό και λοιπούς υδροβιότοπους μέχρι 30 Μαίου για την προστασία της αναπαραγωγής.


-Την απαγόρευση της αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο: 

α) στον ποταμό Νέστο, β) στον ποταμό Κόσυνθο, γ) στον ποταμό Κομψάτο, δ) στους  παραποτάμους τους, και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Ξάνθης αποφάσισε η Π.Ε. Ξάνθης.

-Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την έκδοση της σχετικής απόφασης και λήγει στις 30 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ. 

-Στην απόφαση δεν συμπεριλαμβάνονται τα δημόσια ιχθυοτροφεία τα οποία εκμισθώνονται σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς και στα οποία επιτρέπεται η αλιεία με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις, μόνο από τους μισθωτές αλιευτικούς συνεταιρισμούς. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω αναφερόμενα επιφανειακά νερά. 

-Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και  συσκευών. 

-Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα  Δασαρχεία και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: