Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Με τριάντα τρία (33) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου την Τρίτη 18 Απριλίου 2017 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου στις 18 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00’

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 18 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα: Ψήφισμα για το κλείσιμο του Υποκαταστήματος ΕΛ.ΤΑ. Τοπικής Κοινότητας Κυργών. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

2ο Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου σχετικά με την Ίδρυση και Λειτουργία του ΚΔΒΜ Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού)
3ο Θέμα: Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δράμας και Δοξάτου για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της αποκομιδής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
 

4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της 346/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002321. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφορικής & Διαφάνειας).
5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της 15/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφορικής & Διαφάνειας).
6ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως και δύο (2) μήνες. (Εισήγηση: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών).
 

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μείωση (ποσοστού) Δημοτικών Τελών για άπορους, άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους. (Εισηγητής: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού).

8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσης Δήμου Δοξάτου με θέμα: «Λήψη απόφασης περί κατάρτισης ετήσιου σχεδίου δράσης έτους 2017». (Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΔ).

9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσης Δήμου Δοξάτου με θέμα: «Λήψη απόφασης περί κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017». (Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΔ).

10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγριση της υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσης Δήμου Δοξάτου με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης για την ανάγκη χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΔΗΔ από το Δήμο Δοξάτου για το οικονομικό έτος 2017». (Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΔ).

11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου),

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος για την ανανέωση της παραχώρησης κατά χρήση από τον ΟΑΕΔ προς το Δήμο, καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς του καταργηθέντος ΟΕΚ. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για μερική τροποποίηση της 166/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 2016». (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

14ο Θέμα: Λήψη απόφασης για α) αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου», προϋπολογισμού 199.957,41€, β) τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και γ) έγκριση διενέργειας ανωτέρω προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας).
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017, του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017 του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη Νάννου Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017 του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Χ. Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).

18ο Θέμα: Έγκριση αποτελεσμάτων πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων καθώς και των στοιχείων ισολογισμού Δ’ τριμήνου 2016. (Εισηγητής: Ο.Ε.).
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 291/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συναίνεσης του Δήμου Δοξάτου για την υπογραφή αίτησης χωρικής μεταβολής του υπ’ αριθμ. 705 οικοπέδου στο Ο.Τ. 73 Τραχείας Κυργίων. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

20ο Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
21ο Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
22ο Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
23ο Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ». (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
24ο Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο.Τ. 55 Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ». (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων καιτ ον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 1 & 2 του Β/τος 28.3/115.4.1957. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλοντος).

26ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας τριών (3) οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δοξάτου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

27ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί καθορισμού ποσοστού κατανομής χρηματοδοτήσεων έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπής Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΔΕΠ).

28ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Απολογισμός – Ισολογισμός Σ.Ε.Π.Ε.Δ. Δοξάτου (αναλυτική κατάσταση εσόδων – εξόδων Σχολικών Μονάδων) από 01/01/2016 έως 31/12/2016». (Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε.).

29ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Έγκριση απολογιστικών πινάκων Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου έτους 2016». (Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε.).

30ο Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης). 
31ο Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Φιλανθρωπικού Συλλόγου Καλαμπακίου Δράμας «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», για παράταση παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: Τ.Σ. Καλαμπακίου).

32ο Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ημερήσιου Γυμνασίου Καλαμπακίου Δράμας για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: Τ.Σ. Αγίας Παρασκευής).
33ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στο εξωτερικό. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

       Ο Πρόεδρος

Ζουμπούλογλου Αναστάσιος


Δεν υπάρχουν σχόλια: