Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Με είκοσι έξη (26) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 18.30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου


Π Ρ Ο Σ


Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου


Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 25  Ιουνίου 2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Επαναλειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπακίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

2ο Θέμα:   Γνωμοδότηση για την ονομασία της επαρχιακής οδού Αγοράς – Αδριανής του Δήμου Δοξάτου σε οδό «ΝΙΚΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ». (Εισηγητής: Δήμαρχος).

3ο Θέμα:   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 100/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Σύσταση επιτροπών διαχείρισης κληροδοτημάτων Δήμου Δοξάτου» (Εισηγητής: Δήμαρχος).

4ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε.).

5ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για ανταλλαγή αγροτεμαχίου μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και ιδιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ).

7ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ).

8ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ).

9ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικών σταθμών Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη χωροθέτησης κάδων ανακύκλωσης Δήμου Δοξάτου – ενημέρωση δημοτών και αποτίμηση των ωφελειών της ανακύκλωσης». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

13ο Θέμα: Μείωση δημοτικών τελών σε πολύτεκνους, Α.μ.Ε.Α. και απόρους. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

14ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διαγραφή τελών και δικαιωμάτων. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος για μεταφορά διαθεσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4323/2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

18ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ή μη της προμήθειας «Ανταλλακτικών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου» μετά από άγονο διαγωνισμό. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

19ο Θέμα:  Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 69/2015).

20ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 74/2015).

21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 68/2015).

22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 54/2015).

23ο Θέμα: Επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2015. (Εισηγητής:Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών).

24ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου που αφορά στην έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου).

25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΔΑΠ Δήμου Δοξάτου της ΔΗΚΕΔΗΔ». (Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΔ).

26ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. με θέμα: «2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και διάθεση πίστωσης». (Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΔ). 

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
2. Τοπικό Τύπο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια: