Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Με δέκα πέντε (15) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 14.15΄η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλαμπακίου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλαμπάκι,  29/05/2015

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                       Αριθ.Πρωτ.:  8422

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
 -Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 4η του μηνός Ιουνίου του 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.
 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.
 3. Εισήγηση του σχεδίου της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 4. Εξέταση των ενστάσεων επί του αριθ. 7489/14-05-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής στην προμήθεια «Υγρών καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων» και έγκρισή του πρακτικού ή μη.
 5. Έγκριση δαπανών από την Πάγια Προκαταβολή.
 6. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση νέου με υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ.Δοξάτου» προϋπολογισμού 12.000,00€.
 7. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αμμοχαλικοστρώσεις οδού επί του Ο.Τ. Γ145 της περιοχής επέκτασης Δ.Κ.Δοξάτου» προϋπολογισμού 5.500,00€.
 8. Τροποποίηση Ο.Π.Δ. Δήμου Δοξάτου οικ. έτους 2015.
 9. Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου».
 10. Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δοξάτου».
 11. Εισήγηση του σχεδίου της 6ης αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2015.
 12. Καθορισμός του τρόπου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευματικού Κέντρου Δοξάτου σε Εκθετήριο».
 13. Καθορισμός του τρόπου εκπόνησης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αμφιθεάτρου του Δημαρχείου Καλαμπακίου».
 14. Καθορισμός του τρόπου εκπόνησης της μελέτης «Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κυργίων».
 15. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.                                                   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                             Δαλακάκης Δημήτριος 


Δεν υπάρχουν σχόλια: