Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Με δέκα (10) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 14.15΄στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπακίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

   Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 30η του μηνός Ιουνίου του 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων Δήμου Δοξάτου 2015».
  2. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.
  3. Εισήγηση του σχεδίου της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
  4. Εισήγηση του σχεδίου της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2015.
  5. Τροποποίηση της αριθ. 109/2011 απόφ. Ο.Ε. και καθορισμός τέλους και δικαιώματος άρδευσης για την Τ.Κ. Φτελιάς.
  6. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Κυργίων» προϋπολογισμού 2.700,00€.
  7. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα ανάπλασης-διαμόρφωσης στο υπ’αριθμ.857 αγροτεμάχιο Καλαμπακίου» προϋπολογισμού 12.000,00€.
  8. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ.Κυργίων» προϋπολογισμού 10.000,00€.
  9. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων Τ.Κ.Φτελιάς» προϋπολογισμού 5.858,30€.
  10. Καθορισμός του τρόπου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικού κτιρίου (πρώην δημαρχείου Καλαμπακίου) λόγω αλλαγής χρήσης», προεκτιμώμενης δαπάνης 4.061,72 € (χωρίς Φ.Π.Α)

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                 Δαλακάκης Δημήτριος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: