Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Επιδοτήσεις έως 65% για παραγωγή σπόρων.


Πρόγραµµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις στον τοµέα που αφορά φυτικούς σπόρους και πολλαπλασιαστικό υλικό. Οι δαπάνες που καλύπτονται.

-Πρώτης τάξης ευκαιρία για επενδύσεις στον δυναµικό κλάδο των αγροτικών εφοδίων, που εµφανίζει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης, προσφέρει χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

-Πιο συγκεκριµένα, προβλέπονται ενισχύσεις που φτάνουν µέχρι το 65% της επιλέξιµης δαπάνης για επενδύσεις στον τοµέα που αφορά φυτικούς σπόρους και πολλαπλασιαστικό υλικό. Το πρόγραµµα ενίσχυσης αφορά όλους όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην επεξεργασία και την τυποποίηση σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

-Το πολλαπλασιαστικό υλικό περιλαµβάνει σπόρους, βολβούς, κόνδυλους, ριζώµατα, σπορόφυτα και γενικά µέρη φυτών (όπως για παράδειγµα µοσχεύµατα και υποκείµενα), τα οποία προορίζονται να παράξουν φυτά. Ακόµα και ολόκληρα τα δενδρύλλια, εµβολιασµένα ή όχι, που παράγονται και προορίζονται για γεωργική χρήση, θεωρούνται ως πολλαπλασιαστικό υλικό.

-Πάντως η επεξεργασία και η τυποποίηση σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού δεν απευθύνεται µόνο σε επαγγελµατίες γεωργούς, αλλά και για κήπους και καλλωπισµό χώρων.

-Βέβαια οι σπόροι σποράς (φυτά µεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικά και πατάτα) και το αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρώδη, αµπέλι) αποτελούν τον βασικότερο συντελεστή της γεωργικής παραγωγής και, λόγω της µεγάλης σηµασίας του υλικού αυτού για τη γεωργική παραγωγή, οι ποιοτικές του προδιαγραφές (ποικιλιακή ταυτότητα, φυτοϋγειονοµική κατάσταση, βλαστικότητα, καθαρότητα κ.λπ.) ελέγχονται τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγής του όσο και κατά τη διάρκεια της εµπορίας του.

-Μέσω αυτού του νέου προγράµµατος ενισχύονται πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις από 40 έως 65%, αναλόγως µε τη διοικητική περιφέρεια στην οποία πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επένδυση.

-Σηµαντικός βέβαια παράγοντας του µεγέθους της αγοράς των αγροτικών εφοδίων είναι οι τιµές τους, οι οποίες επηρεάζονται από τις τιµές των σχετικών πρώτων υλών που είναι ευµετάβλητες και διαµορφώνονται σε διεθνές επίπεδο.

Δαπάνες για τις οποίες µπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:

• Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.

• Την προµήθεια και την εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού πληροφορικής και του εξοπλισµού των εργαστηρίων στον βαθµό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της µονάδας.

• Τα γενικά έξοδα µέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισµού, όπως αµοιβές µηχανικών, και συµβούλων και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.

• Δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας, δαπάνες για τη δηµιουργία αναγνωρίσιµου σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήµανση).

• Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς (ISO, HACCP κ.λπ.).

• Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας κειµένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστηµάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει:

• να µη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

• να µην εκκρεµεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε οµοειδείς δραστηριότητες,

• να µην είναι προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων,

• να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας,

• να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,

• να υποβάλλουν αυτόνοµα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια µε ολοκληρωµένο χαρακτήρα,

• να µπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονοµική βιωσιµότητα,

• να περιγράφουν εκτενώς και µε σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συµµετοχής, µε ίδια κεφάλαια ή και δανεισµό, να µην είναι υπό ίδρυση.

Πού θα απευθυνθώ

PK Consulting Group, Μοναστηρίου 9, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310512409 - www.pkcgroup.gr

Κώστας Νάνος

http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23355&subid=2&pubid=64042904

Δεν υπάρχουν σχόλια: