Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Με δέκα (10) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Δευτέρα 25-8-2014 και ώρα 19.30΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι.                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                              Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου                                                                      Π Ρ Ο Σ

                                                          Τον κ. Δήμαρχο

                                                          Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                          Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

                                                          Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

                                                          Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 25/08/2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1-ο Θέμα: Έγκριση η μη της αριθ. 30/2014 απόφαση της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Δ.

(1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗΚΕΔΗΔ οικ. έτους 2014).

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)

2-ο Θέμα: Έγκριση η μη της αριθ. 29/2014 απόφαση της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Δ.

(Έγκριση ενεργειών Προέδρου ΔΗΚΕΔΗΔ για την έκδοση εγγυητικής

επιστολής συμμετοχής της στην υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που εντάσσεται στο Ε.Π

 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2014-2015).

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)

3-ο Θέμα: Αποδοχή χρημ/σης ποσού 7.203,60€ (μέρους γ κατανομής 2014) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή ποσού 37.385,02 (γ δόση 2014) στις σχολικές επιτροπές Δήμου Δοξάτου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

4-ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Δοξάτου»

(Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

5-ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στα Νεκροταφεία Δ.Κ Κυργίων»

(Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

6-ο Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Δοξάτου (β φάση)» (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία)

7-ο Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο» (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία)

8-ο Θέμα: Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Δοξάτου του αριθ. 138γ αγροτεμαχίου αγροκτήματος Καλαμώνα και του αριθ. 3698α αγροτεμαχίου αγροκτήματος Κυργίων. (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία)

9-ο Θέμα: Εκμίσθωση αναψυκτηρίου Τ.Κ Καλαμώνα. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

10-ο Θέμα: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ Καλαμώνα. (Εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
 
 

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο


Δεν υπάρχουν σχόλια: