Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Ο Δήμος Δοξάτου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας.

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
-Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
-Ο Δήμος Δοξάτου ύστερα από την υπ’ αριθ.162/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας, και με τα παρακάτω ειδικά τυπικά προσόντα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών 
8 1. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997)
Δύο (2) μήνες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
β) Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι η διάρκεια τους απασχόλησης τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο μηνών στο Δήμο Δοξάτου, δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφείο 111 του Δήμου Δοξάτου στο Καλαμπάκι, από την Τετάρτη 01 Αυγούστου του 2018 έως και την Παρασκευή 03 Αυγούστου του 2018, τις ώρες 07:00π.μ έως 15:00μ.μ.
-Αρμόδια υπάλληλος: κ. Αντωνιάδου Βασιλική 
-Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521352405, 2521352406 και 2521352464.


Δεν υπάρχουν σχόλια: