Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018 και 2019» , προϋπολογισμού 80.562,62€ με το Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
-Ο Δήμαρχος Δοξάτου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018 και 2019» , προϋπολογισμού 80.562,62€ με το Φ.Π.Α.
-Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής και συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών από την υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Δράμας για τα ελαιόλαδα και τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου και τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικά είδη, είδη αρτοποιείου, και γάλα, για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.
-Πληροφορίες για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπάλληλο Κοτζαγιαννίδου Μαρία στο τηλέφωνο 2521352411, από την ιστοσελίδα www.doxato.gr, την ιστοσελίδα της διαύγειας https://diavqeia.qov.gr/, και στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ https://promitheus.qov.gr. -Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr,
-Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) , : 03333000-4, 15811100-7, 15812000-3, 15511100-4 15551300-8, 15540000-5, 03311000-2, 15100000-9, 15112100-7, 03221000-6, 15300000-1, 15800000-6, 15621000-7, 15411110-6,.
-Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς κανέναν περιορισμό.
-Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό :
-Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της Διακήρυξης Παραλαβή προσφορών:
-Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
-Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών την 10/08/2018, ημέρα Παρασκευή και
-Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών την 30/08/2018, ημέρα Πέμπτη.
O Δήμαρχος Δοξάτου
Δημήτριος Δαλακάκης
Δεν υπάρχουν σχόλια: