Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 14.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 02η του μηνός Νοεμβρίου του 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 02 Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

2. Έγκριση του πρακτικού αριθ.πρωτ.14799/20-10-2017 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2017 του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου 2017

3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού (16η 2017)

4. Ψήφιση Πιστώσεων

5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16κμ, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού

6. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του έργου: «Επισκευή συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου» προϋπ: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α) και ψήφιση της πίστωσης

7. Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου» προϋπ: 59.900,00 € (με Φ.Π.Α) και ψήφιση της πίστωσης.

α. Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό ο διαγωνισμός για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων Δήμου Δοξάτου λόγω του ότι δεν υπάρχουν ενεργές συμβάσεις για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων
β. Με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η διαδικασία προμήθειας του εξοπλισμού του πολιτιστικού κέντρου Κεφαλαρίου μέσω του προγράμματος LEADER.

(Ολοκλήρωση του προγράμματος εντός του μήνα Νοεμβρίου).



Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                  Δαλακάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: