Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους του ΟΑΕΔ 18 έως 24 ετών.


Η προθεσμία για τις αιτήσεις έχει παραταθεί έως 30/11/2016

-Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων) με το από 5/12/2014 «Σύμφωνο Συνεργασίας», έχουν αναλάβει την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών του ΟΑΕΔ στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής και στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας».

-Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υπάρξει «Θεωρητική Κατάρτιση» 120 ωρών και «Πρακτική Άσκηση» 160 ωρών των ωφελουμένων, σε επιχειρήσεις της περιοχής.

-Επίσης, προβλέπεται αποζημίωση του κάθε ωφελούμενου που ανέρχεται σε 5€ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και σε 3€ ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 1.380 € (ΜΙΚΤΑ)

-Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

-Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1998.

-Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

-Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας/

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα, αλλά απαραίτητα να έχουν κάρτα ανεργίας

-Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η ένταξή του στο πρόγραμμα συνιστά επικαιροποίηση του ατομικού σχεδίου δράσης.

-Ο κάθε ενδιαφερόμενος ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλει την αίτησή του ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.sbbe-edu.gr .

-Η προθεσμία για τις αιτήσεις έχει παραταθεί έως 30/11/2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: