Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Συγκρότηση από τον Δήμο Δοξάτου, Επιτροπής Παρακολούθησης Προγ/τος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων.


ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου μας»


Α Π Ο Φ Α Σ Η -188-
Ο Δήμαρχος Δοξάτου
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρου 58 & 94 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011.
Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περίπτ. γ10 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α’
«Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 12 του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15. Α΄/ 2-2-2012) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 6 περιπτ. ε’ του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32. Α΄/ 11-02-2014).
Την  υπ αριθμ.  158/9752/22-06-2015  Απόφαση  Δημάρχου  περί  ορισμού  και  ανάθεσης αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής για την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση αδέσποτων ζώων στην περιφέρεια του Δήμου Δοξάτου.
Το υπ αριθμ. πρωτ. 10355/30-06-2015 έγγραφο του Δήμου προς φιλοζωικούς συλλόγους
που δραστηριοποιούνται στη περιφέρεια του Δήμου Δοξάτου.
Την ανάγκη παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου μας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Τη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου μας, του άρθρου 9 παρ. 12α του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15. Α΄/ 2-2-2012) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 6 περιπτ. ε’ του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/ 11-02-2014), η οποία αποτελείται από τους:
Παπαδόπουλο Παρασκευά, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου, Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Χαλκίδη Χαράλαμπο,
Μερόπη Κωνσταντινίδου, μέλος, ως εκπρόσωπος φιλοζωικού συλλόγου με αναπληρωτή της τον
Ξανθόπουλο Κωνσταντίνο,
Αλεξάνδρα Βλαχοπούλου, μέλος, ως εκπρόσωπος φιλοζωικού συλλόγου με αναπληρώτρια της
την Ζαμπούνη Ελένη,
Τσοκαταρίδη Ιωάννη κτηνίατρο, μέλος, με αναπληρωτή του την Αγάπη Παναγιωτίδου,
Ιορδάνη Ελευθεριάδη εκπαιδευτής σκύλων, μέλος.
Β) Η Επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό
της περίπτωσης στ του άρθρου 1 του Ν. 4039/12, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
(αναπληρωτής Δημάρχου σύμφωνα με την 139/7269/11-5-2015 απόφαση Δημάρχου)
 ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


 Εσωτερική Διανομή
-Γραφείο Δημάρχου
/νση Διοικητικού

 -Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

-Πρόεδροι Δημοτικών & Τοπικών Συμβουλίων

-Ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: