Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Με επτά (7) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου και ώρα 16.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.

                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
                       Π Ρ Ο Σ
          ον κ. Δήμαρχο
         α Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
         ους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
         -Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
         -Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 21 μηνός Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1o Θέμα: Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου και σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού (Εισηγητής:
Εκτελεστική Επιτροπή ).
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ποσού για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.(Εισηγητής: Αυτοτελές γραφείο Κοινωνικής Προστασίας)
3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4413/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών).
4ο Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 24 Ιανουαρίου 2019 στην Θεσ/νίκη , στο ξενοδοχείο PORTO  PALACE.
5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη χώρου στη υπό σύσταση Α.Μ.Κ.Ε με την επωνυμία «ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΣ»
6ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κομοτηνής σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3801/200, απόφαση 59/2018 Ο.Ε..( Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
7ο Θέμα: Καθορισμός του τρόπου κάλυψης των μη επιλέξιμων δαπανών της πράξης «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: