Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Προσλήψεις εννέα (9) ατόμων στην πυροπροστασία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.


-Ο Δήμος ανακοινώνει ότι θα προσλάβει άμεσα προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη πολιτικής προστασίας (πυροπροστασία) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Εργατών γενικά               Δεν απαιτούνται                      8    Δύο μήνες

Οδηγός Φορτηγού    Βλέπε παρακάτω παρ. 2    1         Δύο μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ    

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ    

-Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του υποψηφίου το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, ούτε τα σχετικά κωλύματα των άρθρων 5 & 6 ΠΔ 164/2004

3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να

1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έλληνες πολίτες

2.    Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

3.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής του( έναρξη και λήξη).

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    

-Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με την ειδικότητα:

1.    Για την ειδικότητα Εργατών γενικά δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (αρ.5 παρ.2 Ν.2527/97)

2.    Για την ειδικότητα Οδηγός Φορτηγού

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  -Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας

  - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

  -ΠΕΙ)   Πτυχίο   ή   δίπλωμα   ή   απολυτήριο   τίτλου   δευτεροβάθμιας ή

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφτούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

-  Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας o  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

- Απολυτήριο τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για τους υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου)

    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ    

-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Θεοδώρα Καρπιτσάρη (τηλ: 2523 350 145).


Πηγή:http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/165009/9-proslipseis-stin-pyroprostasia-tou-dimou-k-nevrokopiou

Δεν υπάρχουν σχόλια: