Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Στα ΑΤΜ τα 63 εκατ. ευρώ για συνδεδεμένες στους δικαιούχους παραγωγούς.


Aναλήψεις των χρημάτων από τα γκισέ των τραπεζών μπορούν να γίνονται από τη Δευτέρα 12 Ιουνίου.

-Από το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Ιουνίου είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ ποσά ύψους 62.937.659,73 ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε 45.690 δικαιούχους παραγωγούς, οι οποίοι θα μπορούν να προχωρήσουν σε ανάληψη από τα γκισέ των τραπεζών από τη Δευτέρα 12 του μήνα. Ο δρόμος για τις εν λόγω πιστώσεις, όπως έχει γράψει το Agronews, άνοιξε με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων με το ύψος των ενισχύσεων.

-Να σημειωθεί ότι στην πληρωμή αυτή περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για τη βιομηχανική ντομάτα, το ρύζι, το πορτοκάλι χυμοποίησης, το βόειο κρέας και τα αιγοπρόβατα, καθώς και υπόλοιπα από ενιαία και πράσινη ενίσχυση και καθεστώς νεαρών γεωργών του 2016, μαζί με τις ενισχύσεις για τα νησιά του Αιγαίου και υπόλοιπα από κάποιες συνδεδεμένες.

-Υπενθυμίζεται ότι η συνδεδεμένη στο βόειο ανέρχεται στα 140 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, στα αιγοπρόβατα με ενιαία τιμή στα 6,20 ευρώ το ζώο, στο ρύζι χαμηλότερη από πέρυσι στα 26 ευρώ το στρέμμα και αυξημένη στα πορτοκάλια και στη βιομηχανική ντομάτα στα 52 ευρώ και 63,387 ευρώ το στρέμμα αντίστοιχα.

-Βρείτε εδώ αναλυτικά τα ποσά στην λίστα με τις Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις 2016.pdf

Ειδικότερα, οι πληρωμές αφορούν:

-Ρύζι:  Στα 26 ευρώ το στρέμμα, στην ενδεικτική τιμή του 2016, καθορίστηκε η συνδεδεμένη στο ρύζι, σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα των 32,7 ευρώ, λόγω του ότι η επιλέξιμη έκταση υπολείπεται οριακά της έκτασης αναφοράς των 304.100 στρεμμάτων. Πιστώθηκαν 7.584.931,13 ευρώ σε 5.136 δικαιούχους.

-Βιομηχανική ντομάτα: Αυξημένη σημαντικά στα 63,387 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη, καθώς οι επιλέξιμες εκτάσεις υπολείπονται σημαντικά της έκτασης αναφοράς, με αποτέλεσμα το ύψος της ενίσχυσης να επιλέγεται να υπολογιστεί από τη διαίρεση του προϋπολογισμού του έτους στα 3.162.327 ευρώ προς την τελική έκταση που δηλώθηκε και καλλιεργήθηκε από τους παραγωγούς. Πιστώθηκαν 2.771.165,92 ευρώ σε 883 δικαιούχους.

-Πορτοκάλια προς χυμοποίηση: Αυξημένη στα 52 ευρώ ο τόνος η συνδεδεμένη, η οποία επειδή η επιλέξιμη έκταση υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 285.000 στρεμμάτων, υπολογίζεται ως μια τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από α) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2016 και β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου προς την έκταση που καθορίστηκε. Πιστώθηκαν 3.404.028,75 ευρώ σε 5.146 δικαιούχους.

-Βόειο κρέας: Πιστώθηκαν 22.989.591,44 ευρώ σ3 6.568 δικαιούχους κτηνοτρόφους, με την ενίσχυση να ανέρχεται στα 140 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, χαμηλότερα από την περσινή τιμή στα 171,8 ευρώ.

-Αιγοπρόβατα σε ορεινά και πεδινά: Πιστώθηκαν συνολικά 23.789.761,27 ευρώ σε 26.247 κτηνοτρόφους , με την ενίσχυση πλέον να έχει ενιαία τιμή στα 6,20 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο τόσο για τα ορεινά και μειονεκτικά όσο και για τις πεδινές περιοχές.

-Βασική ενίσχυση: 757.442,95 ευρώ σε 538 δικαιούχους

-Πράσινη ενίσχυση: 418.142,31 ευρώ σε 557 δικαιούχους

-Γεωργοί νεαρής ηλικίας: 26.864,67 ευρώ σε 64 δικαιούχους

-Υπόλοιπα από συνδεδεμένες (σίτος, όσπρια, ψυχανθή, σπόροι σποράς, σπαράγγια, ζαχαρότευτλα, ροδάκινα): 273.003,34 ευρώ σε 129 δικαιούχους

-Νησιά Αιγαίου: 15.357,8 ευρώ σε 64 δικαιούχους            

-Ειδική ενίσχυση βάμβακος: 905.347,93 ευρώ σε 358 δικαιούχους

Οι αποφάσεις που προηγήθηκαν

-Στα 140 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό η συνδεδεμένη στα βοοειδή

-Στα 140 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο καθορίζεται η συνδεδεμένη ενίσχυση στα βοοειδή,  σύμφωνα με σχετική απόφαση. Πλέον αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων για τις συνδεδεμένες στο ρύζι και στους κτηνοτρόφους με ειδικά δικαιώματα προκειμένου να αρχίσουν οι πληρωμές των δικαιούχων από την Παρασκευή 9 Ιουνίου, σύμφωνα με τους αρμόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Να σημειωθεί ότι το ύψος της ενίσχυσης είναι χαμηλότερο από την περσινή τιμή, που είχε οριστεί στα 171,8 ευρώ ανά ζώο. Ειδικότερα, η απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 140,0 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 615/52353/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β’/2015) υπουργικής απόφασης με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής», όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2

Ισχύς-Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της και αφορά στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2016.


-Χαμηλότερα από πέρυσι στα 26 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη ρυζιού

-Στα 26 ευρώ το στρέμμα, στην ενδεικτική τιμή για το2016, καθορίζεται η συνδεδεμένη στο ρύζι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση. Σημειώνεται ότι πρόκειται για επίπεδα χαμηλότερα από τα περσινά, οπότε και η αντίστοιχη ενίσχυση ανερχόταν στα 32,7 ευρώ το στρέμμα.

-Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

-Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα του ρυζιού για το 2016 βρίσκεται υπολείπεται οριακά της έκτασης αναφοράς των 30.410 εκταρίων, οδηγεί στον καθορισμό του ανά μονάδα ποσού στήριξης στο ύψος της ενδεικτικής τιμής

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

-Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 260€/εκτάριο.


-Με 6,20 ευρώ το ζώο η συνδεδεμένη στα αιγοπρόβατα

-Στα 6,20 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο καθορίζεται το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος, τόσο για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όσο και για τα πεδινά, σύμφωνα με σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος ως ακολούθως:

1. Δράση 1: 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) υπουργική απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους των ορεινών/μειονεκτικών/με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή/μειονεκτική/με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή.

2. Δράση 2: 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) υπουργική απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές.

Άρθρο 2

Ισχύς-Δημοσίευση

-Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της και αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για  το έτος 2016.

-Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση Καθορισμός συνδεδεμένης ενίσχυσης στο αιγοπρόβειο.pdf

-Αυξημένη συνδεδεμένη στα 63,387 ευρώ για τη ντομάτα και στα 52 ευρώ για το πορτοκάλι

-Σημαντικές αυξήσεις, στα 63,387 ευρώ το στρέμμα για τη βιομηχανική ντομάτα και στα  52 ευρώ για τα πορτοκάλια χυμοποίησης, φέρνουν οι σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια, σχετικά με το ύψος της συνδεδεμένης του 2016 στα δύο αυτά προϊόντα. 

-Ειδικότερα, τώρα, σύμφωνα με τις αποφάσεις στη βιομηχανική ντομάτα οι επιλέξιμες εκτάσεις υπολείπονται σημαντικά της έκτασης αναφοράς, με αποτέλεσμα το ύψος της ενίσχυσης να επιλέγεται να υπολογιστεί από τη διαίρεση του προϋπολογισμού του έτους στα 3.162.327 ευρώ προς την τελική έκταση που δηλώθηκε και καλλιεργήθηκε από τους παραγωγούς.

-Αντίστοιχα, όσον αφορά τη συνδεδεμένη στο πορτοκάλι για χυμοποίηση, και εδώ η επιλέξιμη έκταση υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 285.000 στρεμμάτων, με αποτέλεσμα η συνδεδεμένη να υπολογίζεται ως μια τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από α) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2016 και β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου προς την έκταση που καθορίστηκε.

-Βρείτε εδώ τις σχετικές αποφάσεις:Βιομηχανική ντομάτα

-Η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής:

-Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα βιομηχανικής τομάτας για το 2016 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 9.080 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή που προκύπτει από το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2016.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα βιομηχανικής τομάτας, για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 633,87 ευρώ/εκτάριο.

Πορτοκάλια προς χυμοποίηση

-Η σχετική απόφαση αναφέρει τα εξής:

-Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το 2016 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 28.500 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από α) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2016 και β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του κανονισμού 639/2014.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

-Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 520 ευρώ/εκτάριο.

Δούσκα Ελένη|  09/06/2017 - 09:50 πμ

Πηγή:http://www.agronews.gr/agora/pliromes/arthro/156997/sta-atm-ta-63-ekat-euro-gia-sundedemenes/

Δεν υπάρχουν σχόλια: