Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Ο Δήμος Δοξάτου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ειδικών υδρονομέων.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
-Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

-Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07

2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011

3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957

4. τις υπ’ αριθμόν 73/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 5695/28-04-2017 όμοια του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίστηκε ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμόςτων θέσεων υδρονομέων, ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και η αμοιβή του κάθε οργάνου

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
-όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με στους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, από την 15/06/2017 έως την 23/06/2017 στο Γραφείο του τμήματος ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (κα. Αντωνιάδου βασιλική), στις ώρες 07:00π.μ. – 15:00μ.μ.

12.Αριθμός θέσεων

-Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 73/2017 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Α. Υδρονομείς: 2 άτομα

2. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 73/2017 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 01/05/2017 έως 15/09/2017

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

-Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

Β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος στους ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

-Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση στους ικανότητος
του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
β. Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από στους τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

-Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου (ή προέδρου κοινότητος) περί στους
εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία στους γεννήσεως.

β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ στους αιτήσεως στους διορισμό (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
γ)Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

δ)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού.
ε)Πιστοποιητικό Εισαγγελίας Πρωτοδικών ότι δεν διώκεστε ως φυγόπονος ή φυγόδικος
στ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελείτε υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη
-Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί στους συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων στους εκλογής. -Υποχρεούται στους ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού. 6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

-Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Καθήκοντα Υδρονομέων

Α. Η επιτήρηση στους κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως

Β. Η επιμέλεια στους καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση στους ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι στους, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς στους.

Γ.Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια στους καλής συντήρησής στους.

Δ.Ο έλεγχος στους εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

Ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
Στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή στους.

Ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση
κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

8. Δημοσίευση Πρόσκλησης

-Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δοξάτου (Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου)

9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

-Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο του τμήματος ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ,καθημερινά από 07:00 π.μ. έως
και 15:00 μ.μ. Διεύθυνση Κανάρη και Νεροφράκτη, Τηλέφωνο 2521352405 Αρμόδια κα. Αντωνιάδου βασιλική.

-Αντίγραφο στους πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δαλακάκης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: