Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Ποινή 25% για μισθωμένα δικαιώματα αγροτών.


Στην εν λόγω εγκύκλιο ως καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις μεταβίβασης ορίζεται η 9η Ιουνίου, ωστόσο, μετά την παράταση στο ΟΣΔΕ ως 15 Ιουνίου, είναι πιθανή και στην περίπτωση των μεταβιβάσεων μια παράταση.

-Σε περιπτώσεις μίσθωσης δικαιωμάτων χωρίς γη και κατά την ταυτόχρονη μίσθωση των δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση 25% υπέρ Εθνικού Αποθέματος ανεξαρτήτως α' βαθμού συγγένειας ή συζυγικής σχέσης.

-Αυτό αναφέρει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2017. Σημειωτέον ότι της εισφοράς 25% υπέρ Εθνικού Αποθέματος για τις μεταβιβάσεις χωρίς γη εξαιρούνται οι συγγενείς α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή σύζυγοι, στις περιπτώσεις οριστικής μεταβίβασης ή μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς.

-Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

1. Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017 υπέρ του Εθνικού Αποθέματος.

2. Η ως άνω παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στην οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2), σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή σύζυγοι

β) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5)

γ) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 11) και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που ο κληρονόμος είναι συγγενής α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή σύζυγος με τον αποδέκτη.

δ) Στη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη (Υπόδειγμα 12) και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας ή σύζυγοι.

3. Κατά τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9) και κατά την ταυτόχρονη μίσθωση των δικαιωμάτων χωρίς γη των Υποδειγμάτων 11 και 12 εφαρμόζεται παρακράτηση ανεξαρτήτως α' βαθμού συγγένειας ή συζυγικής σχέσης.

4. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ως συγγένεια α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συγγένεια έχουν οι εξής:

α) οι γονείς με τα παιδιά

β) ο/η σύζυγος με τους γονείς της/του συζύγου αντίστοιχα

5. Για την απόδειξη της συγγένειας α' βαθμού ή της συζυγικής σχέσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά (όπως πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου), προκειμένου να μην εφαρμοστεί η παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.
-Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Εγκύκλιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2017.pdf

Η προθεσμία των αιτήσεων μεταβίβασης

-Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω εγκύκλιο ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2017 ορίζεται η Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017. Ωστόσο, μετά την απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) μέχρι τις 15 Ιουνίου, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη και στην περίπτωση των μεταβιβάσεων μια παράταση.

Την ίδια καταληκτική ημερομηνία, μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου, έχουν –σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο- και η δυνατότητα  ακύρωσης ή τροποποίησης της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων.

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

6.1. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων γεωργών

1. Ο μεταβιβαστής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πρέπει να είναι δικαιούχος βασικής ενίσχυσης και να κατέχει νόμιμα τα δικαιώματα που προτίθεται να μεταβιβάσει. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση μεταβίβασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται. Σε περίπτωση άκυρης μεταβίβασης και εφόσον έχουν καταβληθεί οι ενισχύσεις στον αποδέκτη, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση των ίδιων δικαιωμάτων από το μεταβιβαστή σε περισσότερους του ενός αποδέκτες.

2. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης 2017 και είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

3. Οι συμβαλλόμενοι σε μία αίτηση μεταβίβασης θα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή να είναι ενήλικες, εκτός της περίπτωσης κληρονομιάς. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εξετάζεται κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης μεταβίβασης ξεχωριστά.

4. Σε περίπτωση που ο αποδέκτης μεταβίβασης δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση μεταβίβασης και τα εκάστοτε παραστατικά, με τα οποία αποδεικνύεται η μόνιμη και νόμιμη εγκατάστασή του στην ελληνική επικράτεια.

5. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των δικαιωμάτων που δηλώνει ο μεταβιβαστής στην αίτηση μεταβίβασης με τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί για το έτος ενίσχυσης 2017. Οι ενδιαφερόμενοι θεωρείται ότι έχουν γνώση του αριθμού και της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων που κατέχουν, πριν προβούν στη μεταβίβαση των δικαιωμάτων καθώς και ότι γνωρίζουν ότι η μοναδιαία αξία ενδέχεται να τροποποιηθεί για το έτος 2017 λόγω, απαραίτητων για την τήρηση του ανώτατου δημοσιονομικού ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, γραμμικών μειώσεων ή/και αυξήσεων.

6. Η ακρίβεια των στοιχείων των αιτήσεων μεταβίβασης βαρύνει τους ίδιους τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι έχουν υπογράψει την αίτηση μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, η αίτηση μεταβίβασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται και ο ΟΠΕΚΕΠΕ κινεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.

7. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μεταβίβασης από ορισμένο εντολοδόχο, θα πρέπει να υποβληθεί το πληρεξούσιο συμβόλαιο και όχι απλή εξουσιοδότηση, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια η πρόθεση του εντολέα να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθούν τα δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης που κατέχει ή κληρονόμησε, με ενέργειες του εντολοδόχου.

6.2 Όροι και προϋποθέσεις της μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

1. Μεταβίβαση δικαιωμάτων μαζί με γη είναι δυνατή μόνο όταν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 μεταβιβάζονται με γη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 αντίστοιχα, με βάση τα οριζόμενα στην ΥΑ 104/7056/2015 (Β' 147).

2. Τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας (ΠΕ1 ή ΠΕ2 ή ΠΕ3) της ελληνικής επικράτειας, με βάση τα οριζόμενα στην ΥΑ 104/7056/2015 (Β' 147).

3. Αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμος με τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από γεωργό επί δύο συναπτά έτη, εκτός αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, οδηγείται στο Εθνικό Απόθεμα. Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη χαμηλότερη αξία.

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης του συνόλου των δικαιωμάτων (σύνολο εκμετάλλευσης) από γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος, που απορρέουν από την έννομη σχέση του μεταβιβαστή και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης.

5. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση ή να εκμισθώνονται, συνοδευόμενα ή μη από γη.

6. Σε περίπτωση οριστικής μεταβίβασης ή εκμίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα αγροτεμάχια θα πρέπει να εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο Ο.Π.Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2016, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 του Καν (ΕΕ) 1307/2013 και ο αριθμός των δικαιωμάτων, που μεταβιβάζεται, να συνοδεύεται από μεταβίβαση ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού εκταρίων επιλέξιμης γης

7. Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, δικαιώματα και αγροτεμάχια μισθώνονται υποχρεωτικά για το ίδιο χρονικό διάστημα

 15/05/2017 - 01:18 μμ

Πηγή:http://www.agronews.gr/agora/dikaiomata/arthro/156121/poini-25-gia-misthomena-dikaiomata/

Δεν υπάρχουν σχόλια: