Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Αιτήσεις χορήγησης νέων αδειών αμπελοφύτευσης.

 
-Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε για το έτος 2017 την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση νέων αδειών αμπελοφύτευσης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων.

-Συγκεκριμένα για το έτος 2017 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας, σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2016.

-Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, μέσω της ιστοσελίδας του Υ.Π.Α.Α.Τ (minagric.gr, ψηφιακές υπηρεσίες, αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου), από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαρτίου 2017.

-Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.

-Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται.

-Ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το 1 στρέμμα. Οι εκτάσεις μπορεί να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες.

-Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) οι συντεταγένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

-Περισσότερες πληροφορίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπάρχουν στην συνημμένη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: