Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου σήμερα 8 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.

   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 8η  του μηνός Νοεμβρίου  του 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1-Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 8ης Νοεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

2-Έγκριση διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, καθορισμός των όρων και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρίθμ. 39/2016 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μηδενιζόμενων υδρομέτρων και διάταξη απόδοσης οικολογικής παροχής*- Σύστημα τηλεμετρίας»

3-Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για προμήθειες και εργασίες

4-Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για προμήθειες και εργασίες

5-Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη λήψης των σχετικών  αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Δαλακάκης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: