Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Με είκοσι τρία (23) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 15 μηνός Νοεμβρίου 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Κατανομή χρηματοδοτήσεων (Γ’ & Δ’ Δόση 2016) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΔΕΠ).

2ο Θέμα:   Έγκριση υλοποίησης προγράμματος από το Δήμο Δοξάτου για την δωρεάν διάθεση νωπών προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών για την εφαρμογή του κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L154, 11-6-2016 σελ. 3). (Εισηγητής: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού).

3ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).

4ο Θέμα:   Ορισμός αρμοδίου οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36873/2-7-2007. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

5ο Θέμα:   Χορήγηση & ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

6ο Θέμα:   Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Νεροφράκτη». (Εισηγητής :Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

7ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κερκίδων γηπέδου Τ.Δ. Κυργίων» προϋπολογισμού 12.000,00€. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

8ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 8.000,00€. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

9ο Θέμα:   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδου Δ.Κ. Κυργίων» προϋπολογισμού 10.000,00€. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

10ο Θέμα: Συναίνεση ή μη Δήμου Δοξάτου για την υπογραφή αίτησης χωρικής μεταβολής του υπ’ αριθμ. 705 οικοπέδου στο Ο.Τ. 73 Τραχείας Κυργίων. (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

11ο Θέμα: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ το ΦΟΣΔΑ ΚΜ, της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δοξάτου στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία». (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

12ο Θέμα: Ενημέρωση του Σώματος και πρόταση για τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες αφαίρεσης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου», προϋπολογισμού 9.920,00€. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

13ο Θέμα: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Δοξάτου έτους 2016. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

14ο Θέμα: Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).

15ο Θέμα: Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.)

16ο Θέμα: Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).

17ο Θέμα: Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).

18ο Θέμα: Έγκριση 8ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος και 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).

19ο Θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Δοξάτου». (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

20ο Θέμα: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 180/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος  για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων του δήμου και των κληροδοτημάτων του. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

22ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

23ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του   άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφαση  Ο.Ε. 65/2016.Κοινοποίηση:                                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου

Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Δήμου                    Αναστάσιος Ζουμπούλογλου

Ανάρτηση:Στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: