Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Κίνητρα για επενδύσεις σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις στον νέο αναπτυξιακό.


Ελάχιστα τα κριτήρια και χωρίς συγκριτική αξιολόγηση όσον αφορά την ενίσχυση επιχείρησης για μηχανολογικό εξοπλισμό.


-Κίνητρα για επενδύσεις σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος ο οποίος ενεργοποιείται από τις 12 Οκτωβρίου.

-Προϋπόθεση συμμετοχής είναι το κατώτατο ύψος επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλουν οι προαναφερόμενες ομάδες να είναι 50.000 ευρώ και φυσικά η ενίσχυση που αναζητούν να περιλαμβάνεται στα τρία πρώτα «καθεστώτα» (κατηγορίες κινήτρων και επιλέξιμων δαπανών, όροι και προϋποθέσεις) που προκηρύσσονται την επόμενη εβδομάδα.

-Αυτά είναι οι «ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», η «γενική επιχειρηματικότητα» και οι «νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

-Τα είδη των ενισχύσεων που δίνονται, ανάλογα με το καθεστώς, είναι η φορολογική απαλλαγή, η επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η επιδότηση μισθολογικού κόστους. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση, είτε από συνδυασμό των δύο.

-Κυρίαρχο κίνητρο είναι η φορολογική απαλλαγή, ενώ όπου προβλέπεται επιχορήγηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή αντιστοιχεί στο 70% των ποσοστών ενίσχυσης όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

-Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της χώρας από 10% έως 45%. Για ορισμένες κατηγορίες δαπανών και επιχειρήσεων αυτά τα ποσοστά προσαυξάνονται έως 20%.

-Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων για το καθεστώς «ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» είναι στις 28 Απριλίου 2017. Για τα άλλα δύο («γενική επιχειρηματικότητα» και «νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις») ο κύκλος λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 2016.

-Οι κυριότερες δαπάνες που ενισχύονται, ανάλογα με το καθεστώς, είναι η απόκτηση καινούργιου ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, η αγορά νέων μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της μονάδας, δαπάνες εκκίνησης για νέες επιχειρήσεις, μισθολογικό κόστος, μελέτες, αμοιβές συμβούλων κ.λπ.

-Οι ομάδες παραγωγών, οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν ανάλογα με το είδος της επένδυσης που θέλουν να κάνουν και την περιοχή που δραστηριοποιούνται να αναζητήσουν τα κίνητρα στα τρία καθεστώτα:

1 Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού.

-Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση). Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση.

-Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να αφορούν τη δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού -όχι παλαιότερου των επτά ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης του- και να ανήκει σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει.

-Ενισχύονται δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ενσώματες), στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα.

-Το είδος της ενίσχυσης που προβλέπεται είναι φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων. Η φορολογική απαλλαγή δίνεται στο 100% των προβλεπόμενων ποσοστών ενισχύσεων όπως αυτοί ορίζονται από τον από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια. Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

2 Γενική επιχειρηματικότητα

-Στην κατηγορία αυτή, δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας, ενώ είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενων ή υπό σύσταση. Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών:

• Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων. Περιλαμβάνουν την πλειονότητα των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα, όπως κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως συστήματα διασφάλισης ποιότητας) ή μισθολογικό κόστος.

• Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή επιδότηση μισθολογικού κόστους και το ύψος κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία ενίσχυσης, δαπάνης και την περιφέρεια επένδυσης.

-Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, με βάση τους αριθμοδείκτες επίδοσης, τη χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, την απασχόληση (με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό) και τα ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης.

3 Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ

-Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

-Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια:

• Να είναι ΜμΕ.

• Να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών).

• Να είναι ανεξάρτητες (όχι θυγατρικές).

-Διακρίνονται οι κατηγορίες δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, που περιλαμβάνουν την πλειονότητα των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) και των δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜμΕ και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

-Τα είδη ενίσχυσης συνίστανται σε φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και επιδότηση μισθολογικού κόστους. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία ενίσχυσης, δαπάνης και την περιφέρεια επένδυσης.

-Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, όπως και στη περίπτωση του καθεστώτος της «γενικής επιχειρηματικότητας».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
http://www.ethnos.gr/agrotis/

Δεν υπάρχουν σχόλια: