Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπακίου σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου με θέμα την μεταστέγαση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
                                             Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
                          Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
                               Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
                    -Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 08  Σεπτεμβρίου 2016  ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30’  πρωινή μετά και την ματαίωση των συνεδριάσεων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016  και της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 (ώρα 08.30)  λόγω μη απαρτίας,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας  διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στη πρόσκλησης της συνεδρίασης της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006  «…αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….» :
1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
2ο Θέμα:   Λήψη απόφασης περί μετεστέγασης του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Καλαμπακίου στο Δημαρχείο και παράλληλη μετεστέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου στο Παλαιό Δημαρχείο  (Εισηγητής: Δήμαρχος)
3ο Θέμα:   Έγκριση προμήθειας μεταχειρισμένου εκσκαφέα – φορτωτή (ΜΕ) για τις ανάγκες του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής:Δήμαρχος).
-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της άμεσης αντιμετώπισης του ζητήματος μετεστέγασης του Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου καθώς και στην αντιμετώπιση πρόληψης βλαβών δικτύων του Δήμου δια της αγοράς σκαπτικού μηχανήματος.

Κοινοποίηση:                                                                  Ο Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου                     Ζουμπούλογλου Αναστάσιος


                                 


Δεν υπάρχουν σχόλια: