Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Με ένδεκα (11) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 06 μηνός Σεπτεμβρίου 2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. που αφορά στην έγκριση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

2ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. που αφορά στην έγκριση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

3ο Θέμα:   Αποδοχή ή μη της αριθμ. 9113/27-6-2016 αίτησης της κας Ζουρνατζή Άννας περί μείωσης μισθώματος και παράτασης χρόνου μίσθωσης . (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

4ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016 του «Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Γαλάτειας Χ. Κρικοπούλου». (Εισηγητής: Ο.Ε.).

5ο Θέμα:   Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.πρωτ. 9832/08-07-2016 ενστάσεως του Μήτρου Νικολάου αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ» κατά της υπ’ αριθμ.πρωτ. 8974/24-06-2016 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου.

6ο Θέμα:   Έγκριση Ίδρυσης Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Δοξάτου. (Εισήγηση: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού).

7ο Θέμα:   Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Δοξάτου. (Εισήγηση: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού).

8ο Θέμα:   Χορήγηση & ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

9ο Θέμα:   Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του   Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 3801/2009. (Σχετική απόφαση Ο.Ε. 8/2016).

10ο Θέμα: Ορισμός μελών στην Επιτροπή για την άδεια εγκατάστασης εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2734/1999.

11ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στη Χάγη για την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κοινοβούλιο των Δημάρχων 9-10-11 Σεπτεμβρίου 2016.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                               O Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου

1.Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Δήμου                       Ζουμπούλογλου Αναστάσιος
                                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια: