Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Ο Δήμος Δοξάτου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δέκα επτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.


                      
         

                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ 07-06-2016

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

ΗΜΟΣ ΟΞΑΤΟΥ                                         Αριθ.πρωτ.:8000ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ια την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

 ήµος  οξάτου  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  125/2016 απόφαση  του  .Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα επτά (17) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ       Εργατών Καθαριότητας
6
1.Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου  ή  για  όσους  έχουν  αποφοιτήσει
µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου                                                   )
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07.
ύο (2)
µήνες
ΥΕ       Εργατών πρασίνου
5
1.Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου  ή  για  όσους  έχουν  αποφοιτήσει
µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου                                                   )
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που    προβλέπονται    για    τους    µόνιµους
υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07.
ύο (2)
µήνες
ΥΕ       Εργατών ύδρευσης
άρδευσης αποχέτευσης
6
1.Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου  ή  για  όσους  έχουν  αποφοιτήσει
µέχρι  και  το  1980  απολυτήριο  δηµοτικού
σχολείου                                                   )
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07.
ύο (2)
µήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

υρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

υρωµένο  φωτοαντίγραφο  του  τίτλου  των  σπουδών  τους.  Σε  περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.

-Υπεύθυνη     δήλωση          ότι       πληρούν        τα        γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται  για  τους  µόνιµους  υπαλλήλους  του  πρώτου  µέρους  του  ν. 3584/07 και τους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι η διάρκεια της απασχόλησης µε σύµβαση ορισµένου χρόνου δύο µηνών στον ήµο οξάτου δεν υπερβαίνει του δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών.

ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  στα  γραφεία  του  ήµου οξάτου  (/νση:  Κανάρη  &  Νεροφράκτη  Τ.Κ.66031  οξάτο  ράµας,  τηλ: 2521352421) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Ωραιόπουλος Ηλίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ήµου οξάτου.

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                               ∆αλακάκης ηµήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: