Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Επιδοτήσεις και σε... εκτός έδρας αγρότες.


Με υπουργική απόφαση θα εισπράττουν ενισχύσεις γεωργοί και κτηνοτρόφοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στις οποίες δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι.

-Διευρύνεται ο «χάρτης» των δικαιούχων εξισωτικής αποζημίωσης στη χώρα, καθώς αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των αγροτών που θα δικαιούνται επιδότηση, ενώ το κονδύλι της ενίσχυσης σε ετήσια βάση διαμορφώνεται σε περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ.

-Μέχρι σήμερα την επιδότηση αυτή λάμβαναν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δηλώνουν μόνιμοι κάτοικοι ορεινής ή ημιορεινής περιοχής, ενώ με το νέο θεσμικό πλαίσιο δικαιούχοι πλέον είναι όσοι κατέχουν αγροτεμάχια και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας.

-Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με την οποία θεσπίζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο των οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του μέτρου 13 του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το ύψος της ενίσχυσης για τις ορεινές περιοχές καθορίζεται πλέον στα 10 ευρώ ανά στρέμμα και για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (μειονεκτικές περιοχές) στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα. Η ενίσχυση θα μειώνεται προοδευτικά για εκτάσεις άνω των 200 στρεμμάτων, ενώ για εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων δεν θα χορηγείται.

-Προσεχώς θα ακολουθήσει η απόφαση ένταξης των δικαιούχων και η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης διαφοροποιούνται και πλέον μπορούν να κριθούν όχι μόνο οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών αλλά και φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Ορεινές περιοχές

-Οι ορεινές περιοχές καταλαμβάνουν το 61% της συνολικής έκτασης της χώρας και το 64% της έκτασης των αγροτικών περιοχών. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης της γης και σημαντική αύξηση στο κόστος παραγωγής που οφείλονται:

• είτε στην ύπαρξη, λόγω υψομέτρου, πολύ δυσχερών κλιματικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να επιβραχύνεται σημαντικά η βλαστική περίοδος,

• είτε, σε χαμηλότερο υψόμετρο, στις απότομες κλίσεις, στο μεγαλύτερο τμήμα της εν λόγω περιοχής, που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρών ειδικών εξαρτημάτων.

Μειονεκτικές περιοχές

-Οι περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών, καταλαμβάνουν σήμερα το 19% της συνολικής έκτασης της χώρας και το 21% της έκτασης των αγροτικών περιοχών.

-Χαρακτηρίζονται από περιορισμένη παραγωγικότητα των εδαφών, οικονομικά αποτελέσματα κατώτερα του μέσου όρου και μικρή πυκνότητα ή μείωση του πληθυσμού.

-Οι περιοχές αυτές θα οριοθετηθούν εκ νέου λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους καθώς και αν οι περιορισμοί αυτοί έχουν ξεπεραστεί.

-Οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα καταλαμβάνουν σήμερα το 2,5% της συνολικής έκτασης της χώρας και το 3,5% της έκτασης των αγροτικών περιοχών. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται είτε από την ύπαρξη μη ευνοϊκών φυσικών συνθηκών, που εκδηλώνεται με τα χαμηλά επίπεδα αποδόσεως και εισοδημάτων, είτε από την ύπαρξη των δυσχερειών που προκύπτουν από τη μεθοριακή ή τη νησιωτική τους θέση.
Το ύψος της ενίσχυσης των αγροτών καθορίζεται πλέον στα 10 ευρώ ανά στρέμμα για τις ορεινές περιοχές και στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα για τις μειονεκτικές περιοχές

Ύψος της ενίσχυσης

Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές

-Η ενίσχυση έχει τη μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 100 ευρώ ανά εκτάριο. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, η οποία μετά τα 200 στρέμματα μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

• Εκταση από 0 έως και 200 στρέμματα: 100% της ενίσχυσης

• Εκταση από 200 έως και 250 στρέμματα: 80% της ενίσχυσης

• Εκταση από 250 έως και 300 στρέμματα: 50% της ενίσχυσης

• Εκταση μεγαλύτερη από 300 στρέμματα δεν χορηγείται ενίσχυση.

• Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών (μειονεκτικές).

-Η ενίσχυση έχει τη μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς και καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο, το οποίο μειώνεται προοδευτικά όμοια με τις ορεινές περιοχές. Σε έκταση μεγαλύτερη από 300 στρέμματα δεν θα χορηγείται ενίσχυση. Οι δικαιούχοι του μέτρου αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

• Να διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στο μέτρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

• Ανάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή τους να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

• Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα.

Αίτηση
-Η αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συγκεκριμένα:

• είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος,

• είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

-Η αίτηση καταχωρίζεται στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ) και μετά την οριστικοποίησή της λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, εκτυπώνεται σε 1 αντίτυπο που υπογράφεται από τον γεωργό και επισυνάπτεται ηλεκτρονικά η πρώτη σελίδα της αίτησης με την υπογραφή του παραγωγού Αναφορικά με τις μειονεκτικές περιοχές, αυτές θα οριοθετηθούν εκ νέου λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους.

-Μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, θα καθοριστεί το ύψος ενίσχυσης με βάση τις περιοχές που θα προκύψουν και θα εκφραστεί ως διαφορά στο καθαρό γεωργικό εισόδημα μεταξύ της τυπικής εκμετάλλευσης εντός των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και της τυπικής εκμετάλλευσης των περιοχών που δεν υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα.

-Για τους δικαιούχους των περιοχών οι οποίες δεν θα είναι επιλέξιμες με τη νέα οριοθέτηση, αλλά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση για περίοδο 4 ετών το μέγιστο, η ετήσια ενίσχυση αποτελεί ποσοστό της ενίσχυσης που λάμβαναν την περίοδο 2007-2013 ως εξής: 1ο έτος το 80% της ενίσχυσης, 2ο έτος το 60% της ενίσχυσης, 3ο έτος το 40% της ενίσχυσης, 4ο έτος το 20% της ενίσχυσης.

Κώστας Νάνος
http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: