Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Με είκοσι δύο (22) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 11 μηνός Φερβρουαρίου 2016  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Υποβολή πρότασης για αναγνώριση των  Κυργίων ως «Μαρτυρική Πόλη», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 5 του Ν. 2503/30-05-1997 (ΦΕΚ 107τ. Α). (Εισηγητής: Δήμαρχος).

2ο Θέμα:   Προσαρμογή της 235/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Δοξάτου» στις παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 5 του Ν. 3584/2007 έτσι όπως αυτές διατυπώνονται στο 6/30-10-2015 Πρακτικό, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19893/03-02-2016 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα:   Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ) που αφορά στην έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για τη λειτουργία του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016». (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

4ο Θέμα:   Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ) που αφορά στην καταβολή ή μη αποζημίωσης στον Πρόεδρος ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου . (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

5ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για την κατανομή της χρηματοδότησης ποσού 49.690,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων της α΄βαθμιας και β΄βαθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (A΄κατανομή 2016). (Εισηγητής: ΔΕΠ).

6ο Θέμα:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Δοξάτου (β φάση)» (Εισηγητής: Τ.Υ.).

7ο Θέμα:   Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή καπναποθήκης Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου» (Εισηγητής: Τ.Υ.).

8ο Θέμα:   Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αμμοχαλικοστρώσεις αγροτικών οδών Δ.Κ. Καλαμπακίου» (Εισηγητής: Τ.Υ.).

9ο Θέμα:   Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση δημοτικού κτιρίου στις εργατικές κατοικίες Δ.Κ. Δοξάτου». (Εισηγητής: Τ.Υ.).

10ο Θέμα: Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου» (Εισηγητής: Τ.Υ.).

11ο Θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Έργα ανάπλασης – διαμόρφωσης στο υπ’ αριθμ. 857 αγροτεμάχιο Καλαμπακίου». (Εισηγητής: Τ.Υ.)

12ο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου» (Εισηγητής: Τ.Υ.).

13ο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Τ.Υ.).

14ο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κρασπεδώσεις – τισμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Φτελιάς». (Εισηγητής: Τ.Υ.).

15ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφαση Ο.Ε. 182/2015.

16ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος). Σχετική απόφασης Ο.Ε. 183/2015.

17ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009. (Εισηγητής: Δήμαρχος) Σχετική απόφασης Ο.Ε. 184/2015.

18ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009.  (Εισηγητής: Δήμαρχος). Σχετική απόφαση Ο.Ε. 203/2015.

19ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου  Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009.  (Εισηγητής: Δήμαρχος). Σχετική απόφαση Ο.Ε. 204/2015

20ο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «Ανακατασκευή φρεατίων ελέγχου και υδροσυλλογής Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου » (Εισητητής: Τ.Υ.)

21ο Θέμα: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

22ο Θέμα: Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. (Εισητητής: Δήμαρχος).
Δεν υπάρχουν σχόλια: