Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Όλη η απόφαση για την Κοινωφελή Εργασία ΟΑΕΔ 2016.


Του Βασίλη Αγγελόπουλου

-Με στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, το υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε σε ΦΕΚ το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ για το 2016.

-Αναφέρονται αναλυτικά η διαδικασία επιλογής ωφελούμενων από τον ΟΑΕΔ, μέσω μοριοδότησης, η τοποθέτησή τους στους Επιβλέποντες Φορείς (δήμους, περιφέρειες, ευρύτερο δημόσιο τομέα), όπως επίσης οι αμοιβές που θα λάβουν οι ωφελούμενοι και το χρονικό διάστημα αποπληρωμής τους.

-Τονίζεται ότι στα πεδία μοριοδότησης, σε σχέση με την προηγούμενη Κοινωφελή Εργασία, έχουν προστεθεί τα ΑμεΑ και όσοι επιλεχθούν να συμμετάσχουν στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Επίσης, ξεκαθαρίζεται προς τους επιβλέποντες φορείς ότι δεν επιτρέπεται να αξιοποιούνται οι ωφελούμενοι στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.

-Υπενθυμίζεται ότι το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ θα έχει αυξημένη χρονική διάρκεια έως 8 μήνες στην οποία θα καθοριστεί σε σχετική ΚΥΑ. Στόχος του Υπουργείου Εργασίας η α φάση του προγράμματος να ξεκινήσει έως το τέλος Μαρτίου σε 17 Δήμους με κριτήριο την ανεργία και το επίπεδο της φτώχειας. Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί:

α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας

β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,

γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών

δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η δράση αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης προς τον ΟΑΕΔ.

-Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των Επιβλεπόντων Φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο.

-Επίσης, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων στους Επιβλέποντες Φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους Ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς. Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

-Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των Ωφελουμένων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως έξι μήνες και δεκαπέντε ημέρες. Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

-Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: *Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα κ.λπ. *Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκπαίδευσης.

 *.Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας (καθαριότητα υποδομών Υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος Υγείας).

 *Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κ.λπ.).

* Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτης υπο-δοχής, ασύλου, διαχείρισης προσφυγικών ροών.

* Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

-Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών ημερών συνολικώς, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι του ορίου των 125 ημερομισθίων εντός του παραπάνω χρονικού περιορισμού που αναγράφεται ανωτέρω.

-Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω

α) Επαπειλούμενης κύησης.

β) Κύησης

γ) Λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο ως δέκα μήνες.

-Οι Επιβλέποντες Φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες), θα έχουν την ευθύνη, περί της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και φύλαξη των πληροφοριακών στοιχείων των Ωφελουμένων των προγραμμάτων, κατά την έναρξη και τη λήξη απασχόλησής τους. Ένταξη της Δράσης

-Ο Δικαιούχος της Δράσης, μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του/των οικείου/οικείων Ε.Π., υποβάλλει αίτηση για ένταξη και χρηματοδότηση της Δράσης συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως θα εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση, στην οποία και θα προσδιορίζονται:

. οι Επιβλέποντες Φορείς και . ο αριθμός θέσεων απασχόλησης ανά ειδικότητα. Ωφελούμενοι - Κριτήρια και σύστημα επιλογής Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνο-λογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.

5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. * Επισημαίνεται ότι ο Ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμένων ανέργων συζύγων από την οικογένεια-στόχο της Δράσης, εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες 3, 4, 5 και 6.

Κριτήρια επιλογής Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των Ωφελουμένων, αποτελούν τα ακόλουθα:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας Ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

 3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

4. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

5. Ηλικία.

6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

7. Εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

-Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά Ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

-Το ΑΣΕΠ εγκρίνει ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Ανέργων Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, μία αίτηση συμμετοχής για μία ειδικότητα επιλέγοντας μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς, για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

-Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της οι δυνητικοί Ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά στην οικεία πρόσκληση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων που υλοποιείται βάσει αυτού.

-Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον ΟΑΕΔ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

-Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσε¬ων για τυχόν ελλιπή στοιχεία - δικαιολογητικά, έστω και συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων, οι οποίες ακυρώνονται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

-Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόλησή τους ανά ειδικότητα στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

-Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, η σειρά κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολόγηση των κριτηρίων, η ειδικότητα των υποψηφίων, οι δηλωθείσες προτιμήσεις και ο Επιβλέπων Φορέας τοποθέτησης.

-Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Ο Οργανισμός καταρτίζει επίσης πίνακα υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο.

-Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων καθώς και ο Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

-Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υπο¬βολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.

-Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων. Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

-Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους στους Επιβλέποντες Φορείς.

-Όσοι από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης, ασθένειας, κ.λπ. και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξής τους στους Επιβλέποντες Φορείς επανεγγράφονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής.

-Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους. Επιλογή προσωπικού - Τοποθέτηση Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2 όσο κατά την πρόσληψή τους από τον Επιβλέποντα Φορέα, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην πρόσκληση. -Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ανά ειδικότητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση.

-Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής από τα επιμέρους κριτήρια που έχουν θεσμοθετηθεί. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

-Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στο Φορέα Επίβλεψης στον οποίο θα απασχοληθούν όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

-Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, εκτός των φορέων που εξαιρούνται της ηλεκτρονικής αναγγελίας των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων ανέργων, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο Ωφελούμενος προσκομίσει στο φορέα το συστατικό σημείωμα.

-Ο Επιβλέπων Φορέας προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης των υποδειχθέντων και στη συνέχεια ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι τοποθετημένοι Ωφελούμενοι να διαγραφούν από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης. Οι τοποθετημένοι Ωφελούμενοι αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα.

-Ο Επιβλέπων Φορέας, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους στον Επιβλέποντα Φορέα ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση τους.

-Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση τοποθέτησης διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για τοποθέτηση ανέργων από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις από Επιβλέποντες Φορείς, δύναται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, να επαναληφθεί η διαδικασία κατάρτισης συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για αυτούς.

-Στην περίπτωση που Επιβλέπων Φορέας δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση.

-Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Επιβλεπόντων Φορέων τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα, βάσει της αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Φορέα.

-Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο Ωφελούμενος για λόγους υγείας πρέπει να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση. Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των Ωφελουμένων σε Επιβλέποντες Φορείς μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.

-Για την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμμα¬τος, οι Επιβλέποντες Φορείς υποχρεούνται:

α) Με πλήρη ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των Ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές της απασχόλησης και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ).

β) Να απασχολούν τους Ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα απασχοληθούν.

-Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του προγράμματος, η σύμβαση εκάστου Ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης.

-Οι Επιβλέποντες Φορείς έχουν την υποχρέωση, με τη λήξη του προγράμματος, να χορηγούν στους Ωφελούμενους Βεβαίωση Χρόνου Απασχόλησης. Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον Επιβλέποντα Φορέα, επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή αιτήματος των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

-Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η τοποθέτηση ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Επιβλέποντα Φορέα και ενη-μερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ.

-Για τυχόν διαφορές που αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ. Πρόωρη διακοπή του προγράμματος Ωφελουμένου δύναται, με Αιτιολογημένη Έκθεση του Επιβλέποντα Φορέα, να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις που συντρέχει σπουδαίος υπηρεσιακός λόγος (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.), κοινοποιούμενη στον Δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ.

-Στην περίπτωση διακοπής της συμμετοχής Ωφελουμένου σε πρόγραμμα κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδικασίας, η θέση αυτή δεν θα καλύπτεται από έτερο Ωφελούμενο. Επίσης κατά παρέκκλιση ο Ωφελούμενος θα τοποθετείται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα, βάσει της αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου Επιβλέποντα Φορέα. Χρηματοδότηση Δράσης.

-Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της Δράσης, η έκδοση της απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης.

-Η αναλογούσα εθνική συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της Δράσης θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του ΕΚΤ θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

-Η υλοποίηση της Δράσης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

-Οι πληρωμές προς τον ΟΑΕΔ θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Α) Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύζευξης των ανέργων με τις θέσεις των Επιβλεπόντων Φορέων και ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί του προϋπολογισμού που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Β) Η δεύτερη δόση καταβάλλεται αφότου έχουν ολοκληρώσει οι Επιβλέποντες Φορείς το 80% των αναγγελιών τοποθέτησης επί του συνόλου των επιτυχόντων ανέργων και ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί του προϋπολογισμού που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Γ) Η τρίτη και τελευταία δόση, η οποία συνιστά την αποπληρωμή, διαμορφώνεται ανάλογα με την τελική πλήρωση των θέσεων στους Επιβλέποντες Φορείς και το χρόνο απασχόλησης των Ωφελουμένων σε καθεμία από αυτές και μπορεί να ανέρχεται έως και το υπόλοιπο 20% του αρχικού προϋπολογισμού της Δράσης. Καταβάλλεται δε με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου της Δράσης.

-Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των Ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο Επιβλέπων Φορέας στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα και τις ασφαλιστικές εισφορές (Φορέα - Ωφελουμένου).

-Συγκεκριμένα, για κάθε Ωφελούμενο σύμφωνα με τα «Δικαιολογητικά», που θα τοποθετηθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ- ΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗ- ΡΑ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:

α) σε 19,81 ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για Ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω, και

β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για Ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

-Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση στους Ωφελουμένους (όπως επίδομα αδείας κ.ά.) πέραν των ρητώς προβλεπομένων στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

-Ειδικότερες ρυθμίσεις που διέπουν το πρόγραμμα:

α) Περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας Ωφελουμένων από το πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών τους:

-Θα προηγείται είτε έντυπη αίτηση προς έγκρισή της από τον Επιβλέποντα Φορέα, με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με καθεμία από τις περιπτώσεις που ακολουθούν:

i. Δύο ημέρες απασχόλησης μηνιαίως.

ii. Οι Ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας έως δεκατρείς ημέρες. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Η καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

 iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω:

α)Επαπειλούμενης κύησης

β) Κύησης

γ) Λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους.

-Οι Ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.

iv. Οι Ωφελούμενοι ΑμεΑ ή Ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία ώρα την ημέρα.

v. Οι γονείς Ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα μηνών. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για τη φροντίδα του παιδιού αποδίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού. Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων προσκομίζοντας τα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Δεν αποδίδεται δε σωρευτικά.

vi. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων που σημειώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, ο Ωφελούμενος ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του Προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος. vii. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης. viii. Πέντε ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.

 ix. Δύο ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούμενου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος. -Ο κάθε Ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει τα ανωτέρω για 25 ημέρες τα ανώτατα μηνιαία ποσά αμοιβής/ενίσχυσης. Κατά συνέπεια, ο Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος.

-Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται και το μη μισθολογικό κόστος που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές Ωφελουμένου - Φορέα και το οποίο για τους ανέργους άνω των 25 ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 258 ευρώ και για τους ανέργους κάτω των 25 ετών το ποσό των 225 ευρώ.

-Οι Ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑ, με εξαίρεση Ωφελούμενους ασφαλισμένους μετά την 1η-1-1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, για τους οποίους οι εισφορές αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ, χωρίς τους περιορισμούς ως προς τα ανώτατα ποσά της προηγούμενης παραγράφου.

-Για όσους Ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμφωνα με τα dikaiologitika.gr, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στη Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης επιλέξιμη δαπάνη.

-Οι Ωφελούμενοι των προγραμμάτων διατηρούν την ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή αλλιώς την ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι, μέχρι τη λήξη διάρκειας των προγραμμάτων. -Ο ΟΑΕΔ, εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή ή αμοιβή στα απασχολούμενα πρόσωπα. Διαδικασία καταβολής μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε Ωφελούμενους και Επιβλέποντες Φορείς Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι Επιβλέποντες Φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της Δημόσιας Πρόσκλησης.

β) Μηνιαία κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Επιβλέποντα Φορέα, στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του Ωφελούμενου:

. ονοματεπώνυμα και ονόματα πατέρα & μητέρας

. ΑΦΜ

. ΑΜΚΑ

. Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

. Α.Μ. ΕΤΑΑ

. χρονολογία γεννήσεως

. ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης

. αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN

. αριθμός ημερών ασφάλισης

. καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής

. καθαρές μηνιαίες αμοιβές

. μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές Ωφελουμένου-ασφαλισμένου

. μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές Φορέα

. συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (Ωφελουμένου και Επιβλέποντα Φορέα). γ) Μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).

δ) Αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN του εμπλεκόμενου Επιβλέποντα Φορέα.

ε) Αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των Τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος φορέας είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης.

-Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, όπως αυτή εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των Ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των Επιβλεπόντων Φορέων ή λογαριασμό IBAN του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των Τομέων του ΕΤΑΑ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος Επιβλέπων Φορέας είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (Ωφελουμένων και Επιβλεπόντων Φορέων).

-Η πίστωση των λογαριασμών των Επιβλεπόντων Φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των μηνιαίων ηλεκτρονικών ΑΠΔ. Η υποχρέωση υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) από τους Επιβλέποντες Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης παραμένει. Υποχρεώσεις Επιβλέποντα Φορέα Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

-Ο Επιβλέπων Φορέας είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να καταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειμένου.

-Ο Επιβλέπων Φορέας οφείλει να τηρεί και να διαθέτει στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των Ωφελουμένων (microdata) με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο της Δράσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαιούχου.

-Ο Επιβλέπων Φορέας με πλήρη ευθύνη του υποχρεούται να διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των Ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ).

-Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να απασχολεί τους Ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθούν.

-Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να παρέχει στους Ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους. -Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να μην αναθέτει σε Ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους, ιδιαιτέρως δε όταν αυτά τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη χρήση εξοπλισμού -μηχανημάτων και εργαλείων.

-Ειδικότερα όσον αφορά Ωφελούμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων, να μην τους αναθέτει καθήκοντα στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.

-Ο Επιβλέπων Φορέας οφείλει να παραδώσει στον Ωφελούμενο, επικυρωμένη εκτύπωση του Εντύπου το οποίο έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της αναγγελίας πρόσληψης. Έλεγχος και παρακολούθηση Προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή της Δράσης, τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

. τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων,

. την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων,

. την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Δράσης,

. την επιλεξιμότητα των δαπανών των Δράσεων και την αιτιολόγησή τους,

. την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, . την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,

. την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Επίπεδα - είδη ελέγχων και αρμόδια όργανα

Α) Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και αφορά:

 1. Διοικητικούς ελέγχους ή/και επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους Δράσεων που διενεργούνται από τη Διαχειριστική Αρχή και από το Δικαιούχο Φορέα.

2. Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της στη Διαχειριστική Αρχή, στο Δικαιούχο συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων, στον ΟΑΕΔ καθώς και στους Επιβλέποντες Φορείς της Δράσης.

3. Έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., ο οποίος διενεργείται από την Αρχή Ελέγχου.

4. Ελέγχους ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης ελέγχονται: . η εναρμόνιση της Δράσης με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με τους στόχους του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων,

. η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

-Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕ-ΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και από τον ΟΑΕΔ, προς τους Επιβλέποντες Φορείς, για την πιστοποίηση της απασχόλησης των Ωφελουμένων και την ορθή καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

-Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάζεται στο Δικαιούχο προκειμένου να εκδώσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις. Β) Επίσης, διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι προς τους εμπλεκόμενους φορείς:

1. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργούνται από τη Διαχειριστική Αρχή.

2. Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης.

3. Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4314/2014 όπως αυτός ισχύει και με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

4. Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

-Οι επιτόπιες επαληθεύσεις καθώς και οι έλεγχοι συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει ο Δικαιούχος, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης, καθώς και της συμμόρφωσής του με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης, και βασίζονται:

. στην με αριθμό 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ1822/Β'/24-08-2015) υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, . στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση,

. στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Γ) Σε όλα τα επίπεδα, από τον Δικαιούχο, τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης μέχρι και την Αρχή Πιστοποίησης, πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρίζονται λογιστικές εγγραφές της Δράσης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Διαδρομή του ελέγχου.

-Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη Δράση απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

-Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες, τους ενδιάμεσους φορείς και τους Δικαιούχους. Οι λογιστικές καταχωρίσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Δικαιούχοι.

-Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και τη μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά (π.χ. τιμολόγια), τα οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στους εμπλεκόμενους φορείς. γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

δ) Η ύπαρξη, για κάθε Δράση, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότη-σης, εγγράφων σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν. Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Δράσης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

-Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013.

-Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΑΕΔ και ο Δικαιούχος επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των στοιχείων των Ωφελουμένων.

-Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-στόχος στα οποία απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Δείτε εδώ όλη την απόφαση απο τα dikaiologitika.gr

www.dikaiologitika.gr
Δείτε εδώ όλη την απόφαση απο τα dikaiologitika.gr AdTech Ad Share Like us Tweet Follow us Plus One x ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ2 προσλήψεις στο Δήμο Ορχομενού... ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΘέσεις εργασίας στο Δήμο Τζουμέρκων... ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΟΣΜΟΣ Ξεπέρασαν ήδη τους 100.000 οι πρόσφυγες που μπήκαν σε Ελλάδα και Ιταλία το 2016 ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αυτόματα η ανανέωση βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ για το 2016 ΔΗΜΟΣΙΟ Η απόφαση για το μέρισμα του ΕΚΟΕΜΣ για το 2016 AdTech Ad ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ dik facedik twitterdik gmaildik rssdik bookmark Τα νέα του Δικαιολογητικά στο e-mail σας: Οικονομία - Φορολογία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Πρεμιέρα» αύριο για τα stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών Τροπολογίες ξεμπλοκάρουν τις φορολογικές δηλώσεις Ακυρώθηκε το υπάρχον πρόγραμμα με το ΔΝΤ και έρχεται νέο μνημόνιο Έρχεται και νέα συμφωνία στον κλάδο των σούπερ μάρκετ Όλες οι νέες θέσεις εργασίας ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Υπουργείο Εργασίας για τις προσλήψεις στην ΓΓΔΕ ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για την προκήρυξη 3Κ/2015 της ΔΕΗ Θέσεις εργασίας στο Δήμο Τζουμέρκων Όλη η απόφαση για την Κοινωφελή Εργασία ΟΑΕΔ 2016 Εργασιακά Θέματα ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Υπογράφτηκε η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων Λήγει η προθεσμία για την δήλωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Το Υπ. Εργασίας υποχρεώνει σε επαναπρόσληψη εργαζομένων στην Waste Solutions Ανθυγιεινό επίδομα στους εργαζομένους του ΕΔΣΝΑ Νέα για την Παιδεία ΠΑΙΔΕΙΑ Ερώτηση βουλευτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των παιδικών σταθμών Δήμος Αλεξανδρούπολης: Νέα τμήματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Εκδήλωση για την ψηφιοποίηση των σχολικών βιβλίων Δέσμευση Φίλη για ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής AdTech Ad Ασφάλιση - Υγεία ΑΣΦΑΛΙΣΗ Το κίνημα της «γραβάτας» διαμαρτυρήθηκε έξω από το ΥΠΟΙΚ Μακραίνει ο κατάλογος των νεκρών απ' την γρίπη Ο ΕΟΦ εντοπίζει ελλείψεις βασικών φαρμακων Νέα υπηρεσία του ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους Γνώμες Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης έρχεται και στην Ελλάδα - Τι ισχύει στην ΕΕ Γιατί γκρινιάζουν τώρα οι «Μένουμε Ευρώπη»; Κενό αέρος... στο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο Μαθήματα ειλικρίνειας ή κυνισμού; Από την «απόλυτη αλήθεια», στην «απόλυτη ευθύνη» και στην «απόλυτη καταστροφή» banner1 dik rota Νέα By neanika.gr Προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις από το νέο ΕΣΠΑ NBA: ΜΥ-ΘΙ-ΚΟΣ Αντετοκούνμπο! (videos) Κάρτα σίτισης και επίδομα ενοικίου σε περισσότερους Ζάκερμπεργκ: «Φτιάχνουμε κοινωνικά δίκτυα εικονικής πραγματικότητας» Θέσεις εργασίας: 18.500 προσλήψεις σε 49 δήμους από τον Μάρτιο μόνο για ανέργους από τον ΟΑΕΔ Στις 29/2 η πληρωμή για την κάρτα σίτισης Πολύ ξύλο στον τελικό της ΕΠΣ Δωδεκανήσου! (pics & vids) Νέα επίθεση Τόσκα σε Σφακιαννάκη: Υπερέβη τα όρια προβολής και δημοσίων σχέσεων Σίλβα: «Το αποτέλεσμα δεν δείχνει την αξία μας» Apple εναντίον FBI για το iPhone του μακελάρη του Σαν Μπερναρντίνο, Σαγέντ Φαρούκ

www.dikaiologitika.gr
Δείτε εδώ όλη την απόφαση απο τα dikaiologitika.gr

www.dikaiologitika.gr


Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο όλη την απόφαση απο τα dikaiologitika.gr
http://www.dikaiologitika.gr/images/prokirikseis/%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A6%CE%951.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια: