Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Με 24 Θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 03 μηνός Δεκεμβρίου 2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Συζήτηση για τις απευθείας ανάθεσεις προμηθειών, εργασιών και έργων χωρίς τη τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ανάθεσης και διαγωνιστικής διαδικασίας από την απελθούσα δημοτική αρχή. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

2ο Θέμα:   Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

3ο Θέμα:   Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Κυριακάτικης Αγορά Δήμου Δοξάτου.(Εισηγητής :ΕΠΖ).

4ο Θέμα:   Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ).

5ο Θέμα:   Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ).

6ο Θέμα:   Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ).

7ο Θέμα:   Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ).

8ο Θέμα:   Έγκριση 21ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

9ο Θέμα:   Έγκριση 22ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

10ο Θέμα: Έγκριση 23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού – 10η τεχνικού προγράμματος- οικονομικού έτους 2015 Δήμου Δοξάτου & έγκριση διενέργειας δαπάνης για προμήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010. (Εισηγητής: Τ.Υ.,  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)

11ο Θέμα: Έγκριση 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατανομή της χρηματοδοτήσης ποσού 49.690,00€, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου – Γ’  κατανομή 2015. (Εισηγητής: ΔΕΠ).

13ο Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 203/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ή μη της προμήθειας και των υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Δοξάτου έτους 2015, μετά από άγονο διαγωνισμό». (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

14ο Θέμα: Τροποποίηση της 86/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 216/2015 απόφαση του Δ.Σ.,  που αφορά στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).

15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ή μη της εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Καλαμπακίου, έπειτα από άγονο διαγωνισμό. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

16ο Θέμα: Ψήφισμα για τα Οικονομικά των Δήμων. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

17ο Θέμα: Ψήφισμα για τη συνέχιση της Ανασκαφής στην Αμφίπολη. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

18ο Θέμα: Ψήφισμα σχετικό με τις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ. (Εισηγητής: Πρόεδρος).

19ο Θέμα: Ψήφισμα για τη τοποθέτηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Φίλη Ν. σχετικά με τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. (Εισηγητής: Πρόεδρος).

20ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 10.000,00€. (Εισηγητής: Τ.Υ.).

21ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΦΤΕΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 12.000,00€. (Εισηγητής: Τ.Υ.).

22ο Θέμα: Συναίνεση ή μη Δήμου Δοξάτου για την υπογραφή αίτησης χωρικής μεταβολής του υπ’ αριθμ. 550 οικοπέδου στο Ο.Τ. 34 Τ.Κ. Κυργίων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Τ.Υ.).

23ο Θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της εργασίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ». (Εισηγητής: Τ.Υ.).

24ο Θέμα: Παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Ο.Ε.).

Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
2. Τοπικό Τύπο                                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια: