Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση που θα γίνει αύριο 6-10-2015 και ώρα 10.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Καλαµπάκι
29/9/2015
ΗΜΟΣ ΟΞΑΤΟΥ
Αρ. πρωτ:
15459
/ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΝ
Κανάρη και Νεροφράχτη γωνία

66031 Καλαµπάκι
Πληρ. : Ε.Τούρνα
τηλ. 2521352463
ΠΡΟΣ :           Υπαλλήλους ∆ήµου οξάτου

ΚΟΙΝ :            ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση

ΘΕΜΑ:     Επιτροπή παραλαβής προµηθειών που διεξάγονται µε τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015 και θα εξυπηρετεί την παραλαβή τροφίµων από το ΤΕΒΑ/FEAD

ΣΧΕΤΙΚΑ:α) Άρθρο 26 του Ν.4024/2011

               β) η ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιος του Υ∆ΜΗ

               γ) το ∆ΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υ∆ΜΗ

               δ) η ∆ΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκύκλιος του Υ∆ΜΗ

               ε) Απόφ. αριθ.157/2015 του .Σ.για την σύσταση τριµελούς επιτροπής  παραλαβής τροφίµων της επισιτιστικής υλικής συνδροµής

ύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) και προκειµένου να συγκροτηθεί Επιτροπή παραλαβής προµηθειών που διεξάγονται µε τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015 και θα εξυπηρετεί την παραλαβή τροφίµων από το ΤΕΒΑ/FEAD και σε εφαρµογή του άρθρο 46 της αριθµ. 11389/8-3-1993 Υπ. Απόφα- σης, σας καλούµε την 6η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00, στην δηµόσια κλήρωση των µελών των επιτροπών µε τους αναπληρωτές των, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλαµπακίου

ύµφωνα µε τα ανωτέρω σχετικά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από τους:

Κωνσταντίνο Τσεντίδη, Οικονοµολόγο

Μαρία Σωφρονιάδου, πολιτικό µηχανικό

Λάζαρο Φελεκίδη, διοικητικού-οικονοµικού


 
ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗ
Ο προϊστάµενος

/νσης ιοικητικών ΥπηρεσιώνΛάζαρος Φελεκιδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: