Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Με δέκα τρία (13) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14.15΄ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου στο Δημοτικό κατάστημα Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
-Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

-Ανατροπή ψήφισης πιστώσεων 2015.
-Εισήγηση του σχεδίου της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
-Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.
 Εισήγηση του σχεδίου της 9ης αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2015
-Ανάκληση της αρίθμ. 62/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής και έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Νο3 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπου»
-Υποβολή προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της αρίθμ.10224/2015 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Αποκ. Διοίκησης Μακ. Θράκης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την κ. Αλατζάκη Εύης και του κ. Βιδάκη Θεόδωρου, οι οποίοι ζημιώθηκαν από υπαιτιότητα του Δήμου Δοξάτου
-Ανάκληση της αρίθμ.125/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής και ορισμός εκ νέου πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.
-Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.
-Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.
-Παράταση του χρόνου μίσθωσης ακινήτων στο Μαλαμίδη Ιάκωβο
-Παράταση του χρόνου μίσθωσης ακινήτων στην Ελευθεριάδου Ελπίδα.
-Καθορισμός του τρόπου εκπόνησης της μελέτης:  Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κυργίων»
 
  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
  Δαλακάκης Δημήτριος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: