Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Επιδοτήσεις έως και 100% σε νέους επιχειρηματίες και 15.300 ανέργους από τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ.


Xρηματοδοτήσεις σε 15.300 ανέργους αλλά και νέους επιχειρηματίες φέρνουν τρία νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αναμένεται να ανοίξουν μετά τις εκλογές.

-Ευκαιρία για την έναρξη δικής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας και με 100% χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών θα έχουν 15.300 άνεργοι καθώς και όσοι πήραν το ρίσκο πέρυσι και άνοιξαν εταιρεία χωρίς καμία επιδότηση.

-Πρόκειται για τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας και πρόκειται να δημοσιευτούν μετά τις εκλογές. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 230 εκατ. ευρώ και από τα κοινοτικά κονδύλια επιδοτούνται έξοδα έως και 25.000 ευρώ για όσους ανέργους θα κάνουν για πρώτη φορά επιχείρηση και μέχρι 50.000 ευρώ για εκείνους που ξεκίνησαν το 2014 δική τους δουλειά.

-Προϋπόθεση συμμετοχής και στα τρία προγράμματα είναι οι δικαιούχοι να δημιουργήσουν και επιπλέον θέσεις εργασίας.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται από τα τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ

1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Στόχος του προγράμματος είναι:

• Η ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, και

• Η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι:

• άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή

• φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

-Οι δαπάνες που επιδοτούνται κατά 100% κινούνται από 5.000 έως 25.000 ευρώ. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά.

-Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:

• επαγγελματικό εξοπλισμό

• λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

• δαπάνες προβολής και δικτύωσης

• κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

• αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό.

-Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Σκοπός είναι η επιδότηση 2.800 πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από όσους κάνουν προσλήψεις.

-Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:

• Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015

• Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ενδιαμέσου φορέα που θα τρέξει τη δράση: Οκτώβριος 2015

• Προκήρυξη - υποβολές προτάσεων Α' κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016

• Εντάξεις Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016

• Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

2. Ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης: Πρόκειται για πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί αμέσως μετά τις εκλογές από το υπουργείο Οικονομίας και τον ΟΑΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των εκτιμώμενων ωφελουμένων ανέρχεται σε 10.000 άτομα/επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε:

• νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και μετά, καθώς και

• σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο.

-Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του εξοπλισμού) ή να επιδοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε υπό τη δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.

3. Νεοφυής επιχειρηματικότητα: Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτόν το πρόγραμμα στοχεύει:

• Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια.

• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης:

• είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή

• ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σημειώνεται ότι στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος θα τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια. Οι δαπάνες που θα καλυφθούν κατά 100% θα πρέπει να είναι έως 50.000 ευρώ. Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω τομείς:

• Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία • Φάρμακα, Υλικά • Κατασκευές.

Ειδικότερα χρηματοδοτούνται δαπάνες:

• παραγωγικός εξοπλισμός,

• λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

• δαπάνες προβολής και δικτύωσης

• κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

• αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός.

-Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Ωφελημένες θα είναι 2.500 νέες επιχειρήσεις και εκτιμάται ότι θα φέρουν 4.500 νέες θέσεις εργασίας.

-Ο χρονικός προγραμματισμός της δράσης προβλέπει:

• Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015

• Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015

• Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α' κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016

• Εντάξεις Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016

• Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ


http://www.ethnos.gr/entheta

Δεν υπάρχουν σχόλια: