Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Με δέκα τρία (13) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου, την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 18.30΄στο Δημοτικό Κατάστημα του Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 20 Ιουλίου 2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2015 απόφασης του Διοικητικοιύ Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
2ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών για συμμετοχή στη γιορτή Καλαμποκιού έτους 2015 της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
3ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
4ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).
5ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).
6ο Θέμα:   Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ.).
7ο Θέμα:   Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την απ’ ευθείας μίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρων 95 στρ. στην περιοχή Δ.Δ. Κυργίων (θέση «Ερείπια» του οικισμού Αιγείρου) από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε.». (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
8ο Θέμα:   Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε.» σε δημόσια λατομική έκταση 90 στρ. στην περιοχή Κυργίων (θέση «Ερείπια» του οικισμού Αιγείρου). (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
9ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ή μη της προμήθειας «Ανταλλακτικών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Δήμου Δοξάτου»  έτους 2015 μετά από άγονο διαγωνισμό. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ή μη της προμήθειας και των υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Δοξάτου έτους 2015, μετά από άγονο διαγωνισμό.  (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)
12ο Θέμα: Λήψη απόφαση για έγκριση 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.  (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 72/2015).


Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


 
 
Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
2. Τοπικό Τύπο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια: