Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Ορίσθηκε από τον Δήμο Δοξάτου Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, για παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση αδέσποτων ζώων στην περιφέρεια του Δήμου Δοξάτου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Καλαμπάκι: 22/06/2015

Αριθ. Πρωτ.: 9752

ΘΕΜΑ: «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής»

Α Π Ο Φ Α Σ Η -158-

Ο Δήμαρχος Δοξάτου

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α’ «Κύρωση

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

2) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄ «Νέα

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα

Καλλικράτης, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.

3979/2011.

3) Τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με τις

διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-02-2014)

4) Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με δικαίωμα υπογραφής τον παρακάτω Δημοτικό Σύμβουλο, και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών:

1. Παπαδόπουλος Παρασκευάς

Οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση αδέσποτων ζώων στην περιφέρεια του Δήμου Δοξάτου.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕσωτερική Διανομή

-Γραφείο Δημάρχου

-Δ/νσεις Δήμου

-Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

-Πρόεδροι Δημοτικών & Τοπικών Συμβουλίων

-Ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: