Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Με 2 στρέμματα και παράδοση 250 κιλά ανά στρέμμα ξεκινάει η συνδεδεμένη ενίσχυση για το 2015 στο σπαράγγι.


Ο παραγωγός οφείλει να παραδίδει από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου, τουλάχιστον 250 κιλά νωπού σε ΑΣΟ, Ομάδες ή μεταποιητές.

-Με ποσό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για το 2015 και έκταση αναφοράς στα 39.000 στρέμματα κάνει πρεμιέρα η συνδεδεμένη ενίσχυση για το σπαράγγι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου.

-Όπως ορίζεται, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι καλλιεργητές σπαραγγιού που καλλιεργούν κατ’ ελάχιστο 2 στρέμματα σπαράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις, χρησιμοποιούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και παραδίδουν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου κάθε έτους, τουλάχιστον 250 κιλά νωπού προϊόντος ανά επιλέξιμο στρέμμα στους εγκεκριμένους φορείς (ΑΣΟ, Ομάδες Παραγωγών και μεταποιητές).

Πιο αναλυτικά, βάσει της απόφασης ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 1

Σκοπός

-Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν(ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια σπαραγγιού, αναφερόμενη εφεξής ως «συνδεδεμένη ενίσχυση».

Άρθρο 2

Περίοδος Εφαρμογής − Πόροι Χρηματοδότησης

-Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφορά τα ημερολογιακά έτη ενίσχυσης 2015 έως και 2020. Το ύψος της χρηματοδότησης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Καν (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και επιμερίζεται για κάθε έτος ως ακολούθως:

Για το 2015 ενίσχυση στα 1.500.000 ευρώ

Για το 2016 ενίσχυση στα 1.482.341 ευρώ

Για το 2017 ενίσχυση στα 1.464.662 ευρώ

Για το 2018 ενίσχυση στα 1.448.512 ευρώ

Για το 2019 ενίσχυση στα 1.432.364 ευρώ

Για το 2020 ενίσχυση στα 1.432.364 ευρώ

Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52.6 του Καν (ΕΕ)1307/2013 ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες εννιακόσια (3.900) εκτάρια για κάθε έτος εφαρμογής της παρούσας.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι − Όροι συμμετοχής και επιλεξιμότητας

-Δικαιούχοι της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας είναι οι γεωργοί − καλλιεργητές σπαραγγιού που καλύπτουν σωρευτικά τις παρακάτω απαιτήσεις:

α) καλλιεργούν κατ’ ελάχιστο δύο (2) στρέμματα σπαράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις,

β) χρησιμοποιούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών,

και γ) παραδίδουν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου κάθε έτους, τουλάχιστον διακόσια πενήντα κιλά (250kg) νωπού προϊόντος ανά επιλέξιμο στρέμμα στους φορείς του άρθρου 5 της παρούσας

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις δικαιούχων

-Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου υποχρεούνται να:

α) δέχονται τις υποδείξεις και διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου, παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί,

β) τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του σπαραγγιού στους φορείς του άρθρου 5 της παρούσας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη,

γ) υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης σε ειδική θέση που έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό στο έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας − Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, και

δ) υποβάλλουν τα απαιτούμενα επίσημα παραστατικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας− Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

-Η υποβολή αιτήματος λήψης ενίσχυσης από τον γεωργό, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

Άρθρο 5

Φορείς − Υποχρεώσεις Φορέων

Α. Οι δικαιούχοι του άρθρου 3 προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται να παραδίδουν το προϊόν τους νωπό σε κάποιον από τους παρακάτω φορείς:

1. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ), όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ.β του Ν.4015/2011 «σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − οργάνωση της εποπτείας του κράτους», όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Οργανώσεις Παραγωγών, σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της αριθμ.266355/11−02−2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

3. Τυποποιητικές ή/και συσκευαστικές ή/και μεταποιητικές ή/και εξαγωγικές μονάδες σπαραγγιού.

 -Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση Καθορισμός λεπτομερειών για τη συνδεδεμένη στο σπαράγγι.pdf

Δούσκα Ελένη|  27/05/2015 - 11:30 πμ

http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: