Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Παραιτήθηκε η Αντιδήμαρχος Δήμου Δοξάτου κ.Στυλίδου Μαρία – Απόφαση αντικατάστασής της με τον Δημοτικό Σύμβουλο Χαλκίδη Χαράλαμπο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καλαµπάκι, 26-03-2015

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ                                               Αριθ. Πρωτ.:4438

Η Μ Ο Σ  ∆ Ο Ξ Α Τ Ο Υ                                  Αριθ. Απόφ.:95

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. /νση: Νεροφράκτου & Κανάρη

66 031 Καλαµπάκι


ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ∆ήµαρχος οξάτου.

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του εδ. δ΄ του άρθρου 58, του άρθρου 59 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 6 του Ν.4071/2012, του άρθρου 61 και του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Την υπ αριθµ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης <<Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν.3852/2010 , ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεµηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης>> )Β 1292) πως ισχύει.

Τις διατάξεις του αρθ. 3 του Ν. 4051/2012   Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012 (ΦΕΚ 40/29-2-2102).

Το άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 περί εξουσιοδότησης υπογραφών, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/199 ‘Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας.

Την υπ’αριθµ εγκύκλιο 43/30565/06.08.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών

Το γεγονός ότι ο ∆ήµος οξάτου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,παρ 2.

Την αριθ. 94/26-03-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου οξάτου περί αποδοχής παραίτησης Αντιδηµάρχου ∆ήµου οξάτου


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1). Ορίζει, σε αντικατάσταση της παραιτηθέντος αντιδηµάρχου Στυλίδου Μαρίας, τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας Χαλκίδη Χαράλαµπο ως Αντιδήµάρχο του ∆ήµου

οξάτου µισθο), µε θητεία από 26/03/2015 µέχρι 28/02/2017, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και του µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής :

Α) την ευθύνη των αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασικών θεµάτων του ∆ήµου όπως αυτές περιγράφονται στο οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 2254/τ.Β΄/11-09-2013)

Β) την αρµοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάµων.

2). Οι αρµοδιότητες σε θεµάτων Παιδείας , Πολιτισµού και ια βίου Μάθησης θα ασκούνται από τον ∆ήµαρχο οξάτου

3) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο∆ήµαρχος.

Τις Αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Χαλκίδη Χαράλαµπου που απουσιάζει η κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.Τοκούτσης Παντελής.

Τις Αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ.Τοκούτση Παντελή που απουσιάζει η κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.Χαλκίδης Χαράλαµπος

4). Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.Ζεκερίδης Χαράλαµπος που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο σύµφωνα µε την αριθ.πρωτ.15119/11-09-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου οξάτου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Χαλκίδης Χαράλαµπος

5) Η παρούσα να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού ή σε µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου..Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ

          ∆αλακάκης ∆ηµήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: