Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση από τον Δήμο Δοξάτου για ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε ιατρό εργασίας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ           

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία 66031                                   Καλαμπάκι   20 – 03 - 2015

Πληροφορίες : Καραγαϊτάνη Γιάννα                              Αριθ.Πρωτ: 4201

Τηλ: 25213-52434

Fax: 25213-52409
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δήμαρχος Δοξάτου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε ιατρό υπηρεσίας για ένα έτος, από 01-04-2015 έως 31-03-2016, μέσω διαπραγμάτευσης (απ' ευθείας ανάθεση), συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης -3.000,00- ΕΥΡΩ.

-Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, από τα οποία να πιστοποιείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθ. 5 και 8 Ν 1568/85 αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3144/2003 και την συνταχθείσα μελέτη, μέχρι την 27η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο γραφείο Δημάρχου.

ληροφορίες παρέχονται από την κα Καραγαϊτάνη Γιάννα τηλ 25213-52434 Δημαρχείο Καλαμπακίου , Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία ΣΚ 66031 Καλαμπάκι

Αντίγραφα  μελέτης  παρέχονται  από  την  ηλεκτρονική  σελίδα  του  Δήμου  www.doxato.gr λεκτρονικές Υπηρεσίες) .


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: