Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Με δέκα εννέα (19) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 22/12/2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1ο Θέμα:   Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων για το οικ. έτος 2015.

(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

2ο Θέμα:   Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών που διεξάγονται με το Π.Δ 28/80. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

3ο Θέμα:   Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το οικ. έτος 2015. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

4ο Θέμα:   Συγκρότηση επιτροπής από υπαλλήλους για διενέργεια-αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και επιτροπής παραλαβής προμηθειών που διεξάγονται με τον ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α.11389/93) για το οικ. έτος 2015.

(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

5ο Θέμα:   Συγκρότηση επιτροπής, προμήθειας ανταλλακτικών και συντήρησης - επισκευής αυτοκινήτων του Δήμου σε ιδιωτικά συνεργεία, του Π.Δ. 28/80 για το οικ. έτος 2015. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

6ο Θέμα:   Σύσταση Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων των άρθρων 7 & 8 του ΠΔ 270/1981, για το έτος 2015. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

7ο Θέμα:   Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για εκμίσθωση –εκποίηση πραγμάτων του άρθρου 1 του Π.Δ 270/1981 για το έτος 2015. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

8ο Θέμα:   Ορισμός μελών επιτροπής εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων και εκτίμησης αποζημίωσης ζημιών από εκτέλεση έργων του Δήμου (παρ.5 άρθρο 186 Ν.3463/2006). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

9ο Θέμα:   Σύσταση Επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 του Ν.3463/2006). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

10ο Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δοξάτου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης – Θεάτρων Κινηματογράφων (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

11ο Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δοξάτου στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης – Θεάτρων Κινηματογράφων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

12ο Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.000,00€ για το έργο «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7511/09-12-2014 απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης. (Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία)

13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες».

(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος)

14ο Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης ΕΕΛ Δήμου και κατασκευής εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος)

15ο Θέμα: Υποβολή πρότασης του Δήμου Δοξάτου στα πλαίσια σύμπραξης με το Δήμο Παρανεστίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγκεκριμένα στην πρόσκληση με κωδικό 42: «Ανακληθέντα έργα ΤΠΕ από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκληση – σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης» και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

16ο Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαπίστωσης ζημιών και καθορισμού αποζημίωσης στην Τσαμπάζη Αικατερίνη λόγω βλάβης σε παλιό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Δοξάτου στην Δ.Κ Δοξάτου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

17ο Θέμα: Έγκριση ή μη της κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης καταστήματος στις Εργατικές Κατοικίες Αγίου Αθανασίου. (Εισηγητής: Γρ. Εσόδων)

18ο Θέμα: Διαγραφές οφειλών λόγω ρύθμισης του Ν.4257/2014.

(Εισηγητής: Γρ. Εσόδων)

19ο Θέμα: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Δοξάτου έτους 2015.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 
 

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: