Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαικών αγορών στον Δήμο Δοξάτου.


                                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


-Ο Δήμος Δοξάτου με την υπ’ αριθ. 196/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  καθόρισε ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση επαγγελματικών αδειών των δημοτών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Δοξάτου την 31η Οκτωβρίου 2014.

-Τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται είναι τα παρακάτω:

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα

Τα έντυπα Ε1,Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία 3 έτη

Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Γ. οικ. 35797/2012 (ΦΕΚ 1199 τ. Β΄) όταν πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Δικαιολογητικά (αποδεικτικά) – Πιστοποιητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε ειδική κοινωνική κατηγορία (π.χ. πολύτεκνος, τρίτεκνος, άτομα με αναπηρία και

Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος ημερήσιου τέλους.

-Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Αθανασίου στον κ. Ανδρεάκη Γρηγόριο, τις εργάσιμες μέρες και ώρες                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
                                                          ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: