Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Με είκοσι (20) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 20.00΄στο Καλαμπάκι στην αίθουσα συνεδριάσεων το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου ∆οξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. ∆ήµαρχο
Τα Μέλη τουηµοτικού Συµβουλίου
Τους Προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων Νέων
-Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούµε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 16/06/2014, ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα  20:00, στην  αίθουσα συνεδριάσεων  του  ∆ηµοτικού  Καταστήµατος  στο   Καλαµπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:
1ο Θέµα: Έγκριση ή µη της αριθ. 75/2014 απόφασης του Ν.Π... ∆ήµου ∆οξάτου (3η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ΝΠ ήµου ∆οξάτου έτους 2014) (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π...).
2ο Θέµα: Έγκριση η µη της αριθ. 19/2014 απόφαση της Η.Κ.Ε.Η.. (Απολογισµός οικ. έτους 2012). (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆Η.Κ.Ε.∆Η.∆)
3ο Θέµα: Έγκριση η µη της αριθ. 20/2014 απόφαση της Η.ΚΕ..Η..
(Ισολογισµός-Απολογισµός και αποτελέσµατα χρήσης έτους 2013 της
Η.Κ.Ε.Η.) (Εισηγητής: Πρόεδρος Η.Κ.Ε.Η.)
4ο Θέµα: Έγκριση η µη της αριθ. 22/2014 απόφαση της Η.ΚΕ..Η.. (1η Αναµόρφωση προϋπολογισµού ΗΚΕ∆Η∆ οικ. έτους 2014). (Εισηγητής: Πρόεδρος ∆Η.Κ.Ε.∆Η.∆)
5ο Θέµα: (16η) Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου ∆οξάτου οικ. έτους 2014.
6ο Θέµα: (17η)Αναµόρφωση  προϋπολογισµού  ήµου  οξάτου  οικ.  έτους  2014.
(αποδοχή χρηµ/σης για εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων που εργάσθηκαν για την διενέργεια των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014).
(Εισηγητής: ∆ήµαρχος)
7ο Θέµα: (18η) Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου ∆οξάτου οικ. έτους 2014.
(Εισηγητής: ∆ήµαρχος)
8ο Θέµα: (19η) Αναµόρφωση προϋπολογισµού και ετήσιων στόχων ∆ήµου ∆οξάτου
οικ. έτους 2014. (Εισηγητής: ∆ήµαρχος)
9ο Θέµα: Αποδοχή χρηµ/σης ποσού 28.600.00 για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας έτους 2014. (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία)

10ο Θέµα: Μερική τροποποίηση της αριθ. 116/2014 απόφασης .Σ. Απευθείας ανάθεση της  προµήθειας ανταλλακτικών ύδρευσης-άρδευσης- αποχέτευσης έτους 2014 µετά από άγονο διαγωνισµό(Εισηγητής: ∆ήµαρχος)
11ο Θέµα: Μερική τροποποίηση της αριθ. 78/2014 απόφασης .Σ. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων ήµου έτους 2014 µετά από άγονο διαγωνισµό. (Εισηγητής: ήµαρχος)
12ο Θέµα: Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων ήµου ∆οξάτου Α Τριµήνου 2014. (Εισηγητής: ήµαρχος)
13ο Θέµα: Έγκριση ή µη απόφασης επιτροπής αξιολόγησης δικαιολογητικών µείωσης
∆ηµοτικών τελών. (Εισηγητής: ∆ήµαρχος)
14ο Θέµα: Καθορισµός  αµοιβής  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση  ∆ήµου
∆οξάτου  σε  δικάσιµο  ενώπιον  του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου  ∆ράµας
(Εισηγητής: ∆ήµαρχος)
15ο Θέµα: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου
«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Αγ.Αθανασίου φάση)». (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία)
16ο Θέµα: Έγκριση ή µη 4ου  ΑΠ του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.
Αγ.Αθανασίου» (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)
17ο Θέµα: Συναίνεση  ή  µη  ∆ήµου  ∆οξάτου  για  την  υπογραφή  αίτησης  χωρικής
µεταβολής αγροτεµαχίων στο αγρόκτηµα Πηγαδίων. (Εισ: Τεχν.Υπηρεσία) 18ο Θέµα: Μίσθωση χώρου στέγασης Κ.Ε.Π. Καλαµπακίου. (Εισηγητής: ήµαρχος) 19ο Θέµα: Επιβολή τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων έτους 2015.
(Εισηγητής: ∆ήµαρχος)
20ο Θέµα: Καθορισµός  προσφορότερου  χώρου  για  τη  διεξαγωγή  της  δηµόσιας
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή του απολογισµού πεπραγµένων της ∆ηµοτικής αρχής. (Εισηγητής: ∆ήµαρχος)

Κοινοποίηση:
Προϊσταµένους Υπηρεσιών του ήµου
Τοπικό Τύπο

Ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: