Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Με οκτώ (8) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Μαϊου 2014 και ώρα 15.00΄ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Καλαμπάκι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων 

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 07/05/2014, ημέρα  Τετάρτη, και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Κατανομή ποσού 37.385,02€ (Β’ δόσης 2014 λειτουργικών δαπανών) στις σχολικές επιτροπές Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα:   Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2014 μετά από άγονο διαγωνισμό. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα:   Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Δοξάτου (β φάση)». (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία)

4ο Θέμα:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Αγ.Αθανασίου», προϋπολογισμού 1.845.000,00€. (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

5ο Θέμα:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση κτιρίου Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Δοξάτου», προϋπολογισμού 627.873,75€. (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία

6ο Θέμα:   Έγκριση ή μη 1ου ΑΠ του έργου «Αντικατάσταση τριτεύοντος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Κεφαλαρίου» (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

7ο Θέμα:   Συναίνεση ή μη Δήμου Δοξάτου για την υπογραφή αίτησης χωρικής μεταβολής αγροτεμαχίων στο αγρόκτημα Πηγαδίων. (Εισ: Τεχν.Υπηρεσία)

8ο Θέμα:   Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου Τ.Δ Κεφαλαρίου Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 263.435,87€» (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
 


Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο


Δεν υπάρχουν σχόλια: